BALAKİŞİYEV ÜZEYİR QARA OĞLU

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasinın baş müəllimi, fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Tel : (050) 397-38-19

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 27.03.1952-ci ildə Yevlax rayonun Qaramanlı kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-1975-ci illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1975-ci ildə Yevlax rayon Qaramanlı kənd orta məktəbində müəllim, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini və direktor vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2010-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında Təbiət və İctimai fənlər kafedrasında müəllim işləmişdir.
 • 2011-ci ildən hal-hazıradək  Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında  baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində sosiologiya, politologiya, fəlsəfə fənnlərini və magistratura şöbəsində mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 17 məqalənin müəllifidir.

MƏQALƏLƏRİ

 • “Qloballaşma şəraitində milli mədəniyyətin inkişafına dil amilinin təsiri”//  ADMİU-nun  90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bakı 21-22 dekabr 2012-ci il
 • “Dilin hissi idrakla qarşılıqlı əlaqə problemi”// Pedoqoji Universitet Xəbərləri, humanitar elmlər Bölməsi, 2011 № 5
 • “Müasir dövrdə dil və təfəkkür  problemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi”//Müasir mərhəldə sosial fəlsəfənin aktual problemləri. Bakı-2011, səh.166.
 • “Milli münasibətlər sistemində Dil siyasəti”// AMEA Məruzələri:№5,Bakı 2012
 • “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf”  Beynəlxalq konfrans materialları 21- 22, dekabr Bakı 2012
 • “Müasir Qərbdə Dövlət Dil Siyasətinin inkişaf meylləri: Sosial fəlsəfi aspekt”// AMEA Fəlsəfə, Hüquq İnstitutu Beynəlxalq Elmi Nəzəri konfrans materiallları. 28 noyabr Bakı 2012
 • “Dövlət dil siyasəti anlayışının əsas mahiyyəti”//Azərbaycan dövlət mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. iyul 2013. Mədəniyyət dünyası. Elmi nəzəri məcmuə. XXV buraxılış
 • “Azərbaycan Dilinin və mədəniyyətinin inkişaf Perspektivləri”// Bakı Avrasiya Universiteti “ Sivilizasiya “ jurnalı. № 4.Bakı  2014
 • “Sosialno – politiçna sut movnoi  politiki derjavi”// Qileya Naukoviy Visnik jurnalı. Ukrayna 2014 .
 • “Milli siyasətin formalaşmasında Dövlət dilinin rolunun Sosial-fəlsəfi tədqiqinin aktuallığı və əhəmiyyəti”// Qeostrategiya jurnalı №5 2016  (sentyabr, oktyabr)
 • “Multikulturalizm, çoxdillilik və Azərbaycanda dil siyasəti”// Bakı Avrasiya Universiteti. “Sivilizasiya” jurnalı, № 4, Bakı 2016 Aylıq ictimai-siyasi, elmi- populyar jurnal.
 • “Vətəndaş cəmiyyəti, dövlət dili və mənəvi dəyərlər: Sosial-fəlsəfi aspekt”// Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər jurnalı. №3 Bakı 2017
 • “Qafqaz İslam Ordusunun 1918- ci il iyun ayında Bakının azad edilməsi istiqamətində apardığı əməliyyatlar”//Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Azərbaycan Xalq Cümriyyəti Şərqin ilk Demokratik Dövlətidir.100 illik yubiley. Elmi konfrans Gəncə, 23 -24 may 2018- ci il
 • “Azərbaycan fəlsəfi fikri və Hürufilik”//Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər №3. 2019
 • “Azərbaycan Demokratik maarifçilik fəlsəfəsində müasirlik ideyaları”//Bakı, Qızlar Universiteti Elmi əsərlər cild 11 № 3, 2020 (43)
 • “Nizami Gəncəvi yaradıcılığında ideal cəmiyyət problemi”//Bakı, Qızlar Universiteti Elmi əsərlər cild 12 № 4, 2021(48)
 • “Azərbaycanda dövlət dil siyasətinin Fəlsəfi mahiyyəti”// monoqrafiya. Bakı: Turxan NPB, 2021.