dos.Emma Aslanova

20
Aslanova Emma Əli qızı

 Tarix elmləri namizədi, dosent

GDU-nin “Azərbaycan tarixi” kafedrasının müdiri.

İş telefonu 266-43-72

 Email  Emma Aslanova.65 @ mail.ru

 QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT.

 • 1956-ci il aprelin 24-də Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonun Əli Yaqublu kəndində anadan olmuşdur.
 • 1974-cü ildə Şəmkir rayonu Əli Yaqublu kənd orta məktəbini X sinfini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI.

 • 1978-ci ildə H.Zərdabi adına GDPİ-nin tarix fakültəsini “fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2008-ci ildə “Azərbaycan XVII Əsr Avropa səyyahlarının təsvirlərində” mövzusunda dissertasiya  müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-ci ilin noyabr ayından Şəmkir rayonu Fizuli adına orta məktəbdə tarix müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır.
 • 1985-ci ildə Gəncə Humanitar Kollecində tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1992-ci ildə H.Zərdabi adına GDPİ-nin “Azərbaycan tarixi və siyasi tarix” kafedrasında müəllim, 1996-cı ilin yanvar ayından baş müəllim, 2010- cu ildən dosent işləyir.
 • 2011-ci ilin iyun ayından GDU-nin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında müdir seçilmişdir.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan etnoqrafiyası” fənlərini, magistratura pilləsində “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi”, “Azərbaycanın yeni tarixinin mənbəşünaslığı” fənlərini aparır.
 • 55 məqalənin, 9 proqramın,1 metodiki vəsaitin, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.
 • 2010-cu ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin “Fəxri fərman” ı ilə mükafatlandırılmışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan XVII Əsr Avropa səyyahlarının təsvirlərində
 • Tədqiqat obyekti Azərbaycan tarixinin XIX-XX əsrin əvvəli dövrüdür.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə diqqət yetirir.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTIRAKI

 • Azərbaycan Texnologiya İnistitunun 15 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans.Gəncə,1996
 • Ti-nin professor müəllim heyyətinin XV elmi praktik konfransının məruzələrinin tezislər.Gəncə,1997
 • Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan Texnologiya Inistutunun professor-müəllim heyətinin XVI elmi-praktik konfransının məruzələrinin tezisləri Gəncə,1998.
 • “Heydər Əliyev Milli Dövlətçiliyimizin banisidir” mövzusunda Elmi praktik konfransın materialları.2003
 • GDU,”Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu və memarıdır”Ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Gəncə 2013
 • European travelers about craftsmanship in Azerbaijan (XVII)century” 8th international Scientific Conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe:common challenges and scientific findings”New York ,USA,August 30,2014
 • Qafqaz tarixinin aktual məsələləri Beynəlxalq Konfrans, Gəncə 2015                               

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XVII əsr Səfəvi dövlətinin sosial-siyasi həyatında idarəetmə sistemi, Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnistutu.Ekologiya,fəlsəfə,mədəniyyət,8-ci buraxılış,Bakı,”Təbib”,1995
 • XVII əsr Səfəvi dövlətinin sosial iqtisadi həyatında şəhərlərin rolu, “Ana vətən” qəzeti 01.12.1995 Bakı
 • Fransız səyyahı J.Şardenin Azərbaycanda “Çövkən” oyunu və güləş haqqında, Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisi.Bakı1996
 • XVII əsr Səfəvi dövlətində toxuculuğun rolu, AZTİ-nin 15 illiyinə həsr edilmiş Elmi praktiki konfransın materialları.Gəncə 1996
 • XVII əsr Azərbaycan mədəniyyəti və məişəti, AZTİ-nin prof.müəllim heyyətinin XVI Elmi praktik konfranslarının materialları.Gəncə 1998
 • Azərbaycan Şeyx səfi abidələri (Avropa səyyahları Y.Streys,J.Taverniye,J.Şardenin məlumatları əsasında), Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqatlar İnistitutu.Ekologiya,fəlsəfə,mədəniyyət,Bakı,2003
 • Heydər Əliyev şəxsiyyətinin fenomenliyi, “Heydər Əliyev Milli Dövlətçiliyimizin banisidir” mövzusunda Elmi praktik konfransın materialları.2003
 • XVII əsr Avropa səyyahları Səfəvi dövlətinin idarə sistemi və dövlət quruluşu haqqında (Şarden,İ.Taverniye, Y.Streys), Tarix və onun problemləri, №3,Bakı,2006
 • Xalqımızın mədəni irsinin qorunub saxlanması vəinkişafda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin həyata keçirdiyi tədbirlər, Azərbaycan Texnalogiya Universitetinin “Elmi xəbərlər”i № 11-12,Gəncə 2009
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixdə yeri, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş “Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri”mövzusunda keçirilmiş Gəncə alimlərin elmi-praktik konfransın materialları.Gəncə,2010
 • Azərbaycan Respublikasının Türkiyə ilə Ali təhsil sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin təşəkülü və inkişaf problemləri (1991-2006), Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Bakı  Azərbaycan
 • Gəncədə milli mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsi, GDU,”Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu və memarıdır”Ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.I hissə Gəncə 2013
 • I və II Sam Mirzələr, GDU, Elmi xəbərlər,.Gəncə 2014
 • European travelers about craftsmanship in Azerbaijan (XVII)century, 8th international Scientific Conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe:common challenges and scientific findings”New York ,USA,August 30,2014A
 • Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymətin verilməsində Ulu öndər Heydər Əliyevin xidmətləri, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti. Xocalı Soyqırımı (məqalələr toplusu). Gəncə,2015
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  həyata keçirdiyi tədbirlər və onların Azərbaycan dövlətçiliyində rolu. Qafqaz tarixinin aktual məsələləri Beynəlxalq  Konfrans , Gəncə 2015
 • Görkemli dünya siyasetçisi Haydar Aliyev ve Azerbaycan/ EkoAvrasya Dergisi, Türkiyə Ankara 2016