Professor-müəllim heyəti

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu4.png

Tarix elmləri doktoru, professor

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1946-cı ildə Masallı rayonunun Təklə kəndində anadan olmuşdur.
 • 1964-cü ildə orta məktəbi medalla bitirmişdir.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1964-1968-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır və Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1975-ci ildə “XIX əsrdə Azərbaycanın aqrar tarixi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi adını almışdır. 1983-cü ildən dosentdir.
 • 1992-ci ildə “Rusiya-Türkiyə münasibətlərində Qafqaz problemi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • 1995-ci ildən professordur. Tədqiqatın nəticələri monoqrafiya olaraq çap olunub. Son 10 ildə Erməni məsələsi ilə əlaqədar tədqiqatları davam etdirmiş. Nəticə “Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan” monoqrafiyasında təqdim olunub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968-ci ildən H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda(2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti) işləmişdir.
 • 1992-1994-cü illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun rektoru işləmişdir.
 • 1983-1992-ci illərdə Tarix və Tarix-ədəbiyyat fakültəsinin dekanı işləyibdi.
 • 1998-2008-ci illərdə Türkiyə Respublikasının Yüzüncü Yıl Universitetində tarix ixtisası üzrə xarici statuslu professor vəzifəsində işləyib.
 • 2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimidir.
 • 1998-2011-ci illərdə– Tarix coğrafiya fakültəsində Ümumi tarix kafedrasının müdiri, 2011-2015-ci illərdə Tarix-coğrafiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmişdir. Hal hazırda Ümumi tarix kafedrasının professorudur.
 • 100 dən artıq kitab və məqalənin müəllifidir. Onlardan 2 monoqrafiya, 7 kitab, 90-dan artıq məqalə, konfrans materialı, tezisdır. Xaricdə dəfələrlə konfranslarda iştirak etmiş və məruzələri konfrans materiallarında çap olunub. 5 elmlər doktorunun, 10 tarix elmlər namizədinin rəsmi opponenti olmuş.
 • 10 il Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən N.01.211 dissertasiya şurasının üzvü olmuşdur. Orada 10 nəfərdən artıq tarix elmlər doktoruna və tarix elmləri namizədliyinə iddiaçıların opponenti olub. Hal hazırda 5 nəfər tarix ixtisası üzrə fəlsəfə doktorunun elmi rəhbəridir. 2 Elmi xəbərlər məcmuəsinin(Gəncə Dövlət Universitetində və AMEA Gəncə Bölməsində) redaksiya heyətinin üzvüdür. Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Şurasının üzvüdür.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1994-cü ildə Tehranda İran inqilabının 15 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda iştirak edib.
 • 2003-cü ildə “Osmanlıdan bu günə” Beynəlxalq Diyarbəkir konfransında iştirak edib.
 • 2004-cü ildə Türkiyə respublikasında Kırşəhirdə 1-ci Ahi Evren-i Veli və Ahilik Araştırmaları Konfransında iştirak edib.
 • 2005-ci ildə erməni məsələsinə aid İstanbul Beynəlxalq konfransında iştirak edib.
 • 2014-cü ildə Fransada konfransda olub.

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2010-cu Gəncə tarixinin aktual problemlərinə aid 2-ci elmi praktik konfransda iştirak edib

MONOQRAFİYALAR

 • “Rusiya-Türkiyə münasibətlərində Qafqaz problemi” B.,1992
 • “ Azərbaycan Avropa dövlətlərinin diplomatiyasında ( 1747- 1829) “ B., 2004
 • “Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan” B., 2013

Kərimzadə Pərvin Orxan qızı13

Tarix elmləri namizədi, dosenti

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976-cı il fevralın 3-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1982-1992-ci illərdə Gəncə şəhər 4 saylı orta məktəbində təhsil almışdır və medalla  bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2004-cü ildə “XIX əsrin sonu-XXəsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda mesenatlıq” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi, 2009-cu ildən isə dosent elmi adı almışdır. 2006-cı ildən AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun doktorantıdır. “XX əsrin əvvəllərində Gəncədə milli hərəkat” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1997-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti Ümumi tarix kafedrasında müəllim, 2002-ci ildən isə kafedrada baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2007-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti Tarix-Coğrafiya fakültəsinin dekan müavini, 2011 – 2013-cü illərdə Ümumi tarix kafedrasında kafedra müdiri vəzifələrində çalışıb. 2013-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Elm və innovasiyalar üzrə prorektorudur.

 İctimai fəaliyyət

 • 2013-cü ilin avqust ayından Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının VIII konfransında Təşkilatın sədr müavini, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının üzvüdür.
 • 1 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə V çağırış seçkilərində Azərbaycan Milli Məclisinə deputat seçilmişdir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Vətən tarixi

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Mesenatlıq milli özünüdərkin təzahürü kimi,Tezis-“Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı-1999,22-24 aprel
 • Меценатство- как одно из явлений национального самосознания Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun tezisləri, Bakı 2011
 • Личность Ахмед бека Агаоглу  в общественной мысли Азербайджана начала XX века“Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”,II Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı-2011,407 may
 • Межнациональные столкновения в Гяндже в 1905-1906 годах Народы евразии.История,культура и проблемы взаимодействия. Международная научно-практическая конференция.Пенза-Баку-2011,5-6 апреля.
 • Russianification Policy of Tsarizm in Caucasus at the second halfof X/X century and beginning of XX century. I İnternational symposium materials. Caucasusu and globalization: problems and perspecrives. Telavi.2012
 • Меценатство как одно из проявлений национального самосознания Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2012
 • Русификаторская политика царизма и межнациональные столкновения в Азербайджане в 1905-1906 годах Beynəlxalq Elmi Konfrans “Türk dünyası: dünəni və bu günü”,Bakı-2011
 • XX əsrin əvvəllərində Gəncədə milli hərəkatın formalaşması I İnternational scientific conference of young researches.Proceedings.Qafqaz University. 2013
 • Национальное движение в Азербайджане накануне и в период Первой мировой войны III Международный симпозиум материалы. Первая мировая война и Кавказ. Телавский государственный Университет. Телави.2014
 • Кровавые события в Гяндже в 1905-1906 годах Actual problems of the history of the Caucasus,15-16 oktober 2015. International conference

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli problemi,Məqalə-GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi,Bakı-2005
 • ”Difai” partiyasının yaranma tarixindən, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi,Bakı-2006,N1
 • Heydər Əliyev fondu və Gəncə, Heydər Əliyev,Azərbaycan-Gəncə.Bakı-2009.
 • Национальные партии Азербайджана.»Мудафие» “Tarix və onun problemləri”,BDU-nun nəşriyyatı,Bakı-2008, №2
 • Гянджа-центр национального движения начала XX века Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Bakı-2009, №4
 • 1920-ci il Gəncə üsyanına dair Gəncə tarixinin aktual problemləri.II Elmi-praktik konfransın materialları.Gəncə-2010
 • XX əsrin əvvəllərində Gəncədə siyasi vəziyyət Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri,Gəncə-2010
 • Общественные организации Гянджи начала XX века Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов,Курск-2010
 • Гянджинские лидеры национального движения Азербайджана (Начало XX века) Молодой ученый»,Чита-2010
 • Гянджинское восстание 1920 года Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Bakı-2010, №3
 • Роль Дашнакцутюн в кровавых событиях 1905-1906 годов на Кавказе European Applied Sciences. Ştutqart.Germany. N7,2013

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏR

 • Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945). Dərs vəsaiti Bakı 2008.
 • Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945).  Metodiki vəsait  Bakı 2007

 MONOQRAFİYALAR

 • Из истории меценатства в Северном Азербайджане (конец XIX-начало XX века,Monoqrafiya-“Nurlan “,Bakı-2000

 

 

Məhərrəmоv Rəşid İsrаfil оğlu30

tarix elmləri namizədi, dosent

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci ildə Gədəbəy rаyоnunun Şınıх kəndində dünyаyа gəlmişdir.

 • 1950-1960-cı illərdə həmin rаyоnun Çаyrəsullu kənd оrtа məktəbində təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1962-1968 cı illərdə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin Tаriх fаkültəsində təhsil almışdır.
 • 1968-ci ildə Tаriх fаkültəsini fərqlənmə diplоmu ilə bitirmişdir.
 • 1982-ci ildə “Xalq maarifi və mədəni quruculuq sahəsində Sovetlərin rolu ” (Bakı şəhər və rayon Sovetlərinin materialları əsasında. 1966-1970 –ci illər) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 • Hal-hazırda Ümumi Tarix kafedrasında Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada dissertant olmaqla “SSRİ- in süqutundan sonra türk xalqlarının etnogenezisi Rusiya tarixçilərinin əsərlərində (1991-2015-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968-ci ildən Аz ərbаycаn SSR Аli və Оrtа Iхtisаs T əhsili Nаzirliyinin gönd ərişi ilə H.Zərdаbi аdınа Kirоvаbаd Dövlət Pеdaqоji  Institutunа (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) müəllim göndərilmişdir.
 • Hаl-hаzırdа Gəncə Dövlət Univеrsitеtinin Ümumi tаriх kаfеdrаsının dоsеntidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Türk xalqları tarixi

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq konfransın materiallarında “Qaraçay və balkarların etnogenezisinin birinci mərhələsi” Gəncə 2015 №2

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • Аzərbаycаn Demоkrаtik Rеspublikаsının yаrаnmаsı v ə оnun ilk diplоmаtik аddımlаrı.H. B. Z ərdаbi аdınа Gəncə Dövlət Pеdоqоji Institunun Еlmi Əsərlər M əcmu əsi, Bаkı, 1999.
 • Оrtа əsrl ər dövründ ə türk хаlqlаrının görk əmli еlm və mədəniyy ət хаdiml əri, Аz ərbаycаn Milli ЕА-sı Gəncə Rеgiоnаl Еlmi M ərkəz, Хəbərlər M əcmu əsi, №5, G ənc ə, 2002.
 • Оrхоn-Yеnisеy türklərində dövlətçiliyin gеnеzisi, Аzərbаycаn Milli ЕА-sı G ənc ə Rеgiоnаl Еlmi Mərkəz, Хəbərlər Məcmu əsi, №8, G ənc ə, 2003.
 • Səfəvi-Оsmаnlı münаsib ətl ərində Islаmdа sünni v ə şi ə аmili, Аz ərbаycаn Milli ЕА-sı Gəncə Rеgiоnаl Еlmi Mərkəz, Хəbərlər Məcmu əsi, №29, «Еlm» n əşriyyаtı, G ənc ə, 2007.
 • Аz ərbаycаn Хаlq Cümhuriyy ətinin (АХC) böyük dövl ətl ər t ər əfind ən tаnınmаsı uğrundа diplоmаtik mübаriz ə. Аzərbаycаn Rеspublikаsı T əhsil Nаzirliyi G ənc ə Dövl ət Univеrsitеti. G ənc ə, 2008.
 • Şаh Ismаyılın Vаtеrlоо sоnluğu v ə yа Çаldırаn döyüşü. Аz ərbаycаn Rеspublikаsı Təhsil Nаzirliyi Gəncə Dövlət Univеrsitеti. Еlmi х əb ərl ər. Fundаmеntаl, humаnitаr və təbiət еlmləri sеriyаsı, №1, 2009.
 • Tаriх və tаriхçi siyаsiləşəndə?! (I yаzı) Аz ərbаycаn Rеspublikаsı T əhsil Nаzirliyi Gəncə Dövlət Univеrsitеti. Еlmi Х əb ərl ər, Fundаmеntаl, humаnitаr və təbiət еlmləri sеriyаsı, №3, 2010.
 • Mоnqоl fеnоmеni, yохsа tаriхi rеаllıqlаr. BDU-nun Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №3, Bakı, 1913
 • Аvrоpа mərkəzçilik və impеriyа idеyаlаrınа хidmət еdən tаriхi kоnsеpsiyаnın iflаsı. II məqalə. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal.№3, Bakı, 2013
 • Milli düşüncə əmsalı sıfra bərabər olanda. GDU-nun Еlmi Хəbərləri, Fundаmеntаl, humаnitаr v ə t əbi ət еlml əri sеriyаsı, №3, Gəncə, 2015.
 • ABŞ-ın “erməni sevgisi” və ya “böyük fəlakət”in tərəflərinə tərəfli münasibət. GDU-nun Еlmi Х əb ərl əri, Fundаmеntаl, humаnitаr v ə t əbi ət еlml əri sеriyаsı, №4, Gəncə, 2015.
 • Türklərin əcdadları skiflər slavyanların da əcdadıdır və ya Rusiya imperiyasının skif-sarmat kökü müəmması. Azərbaycan Respublikası EA-sı Xəbərlərinin Nəşriyyatında.
 • Unudulan və gizlədilən mədəniyyət və ya türkün ikinci doğuşu. BDU-nun Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №1, Bakı, 1915
 • Gecikmiş etiraf və ya ukraynalıların və onların əcdadlarının tarixində və etnogenezində türk amili. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal.№1, Bakı, 2015

Paşayeva Elza Məhərrəm qızı

Tarix elmləri namizədi, dosent

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci ildə aprelin 1-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 1974-cü ildə Gəncə şəhər 22 saylı orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-1982- ci illərdə Həsən bəy Zərdabi adina KDPİ-nun tarix fakultəsində təhsil almışdır.
 • 2005-ci ildə “1801-1830-cu illərdə Rusiya-Türkiyə-İran münasibətlərində Azərbaycan problemi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2011-ci ildən GDU-nun Ümumi tarix kafedrasının dosentidir.
 • 2012-ci ildə AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Xanlıqlar dövrü” şöbəsinə tarix üzrə elmlər doktorluğu əsasında doktorant qəbul olunmuş və “Nadir Şah Əfşarın imperiyası (1736-1747-ci illər)” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-1986-cı illərdə Sabirabad rayonu, Tinglik sovxozunda tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1988-1995-ci illərdə Gəncə şəhəri 8 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi işləmişdir
 • 1995-ci ildən hal-hazıradək GDU-nun Ümumi tarix kafedrasında müəllim işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Vətən tarixi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Gəncə I Rus-İran müharibəsi ərəfəsində – H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərləri – Bakı: Mütərcim, 1998, səh. 121-122 elmi məqalə
 • XIX əsrin 30-cu illərində çarizmin köçürmə siyasəti – Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi – Bakı: Mütərcim, 2000, səh. 162-163 elmi məqalə
 • .XIX əsrin 20-ci illərində “Şərq böhranı” məsələsi haqqında – GDU elmi əsərlər məcmuəsi – I-Bakı: “Nurlan”, 2001, səh. 75-77    elmi məqalə
 • XIX əsrin əvvəllərində “Şərq məsələsi”ndə Azərbaycan amili – Tarix və onun problemləri. Nəzəri, metodik jurnal. № 2, Bakı, 2004.  elmi məqalə
 • 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibəsi və Azərbaycan – Tarix və onun problemləri. Nəzəri, metodik jurnal. № 2, Бакы, 2005 səh. 49-52 elmi məqalə
 • Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin suverenlik uğrunda mübarizəsi tarixindən – Azərbaycan Demokratik Respublikası Milli Azadlığa aparan yollar 90. Elmi praktik konfransın materialları. Gəncə 2008, səh. 68-72 elmi məqalə
 • Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində Venesiya diplomatiyası – Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2009, № 2, səh. 86-89.
 • Səfəvilərin Habsburqlarla əlaqələri – Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2009, № 5, səh. 136-142 elmi məqalə
 • XVIII əsrdə Gəncə-Gürcüstan münasibətlərinə dair – Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan MEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz.Gəncə tarixinin aktual problemləri.Azərb.MEA–nın 65 illiyi­nə həsr olunmuş II elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2010    elmi məqalə
 • “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi – Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər Fundamental,Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası. Gəncə, 2013, № 2, səh.217-222 elmi məqalə
 • Gəncə Dövlət Universitetində tarixin tədrisi prosesində Heydər Əliyev İrsindən istifadə metodikasına dair – Gəncə Dövlət Universiteti, Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin qurucusu və Memarıdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans 6-7 may 2013-cü il     I hissə Gəncə səh.242-255

.Heydər Əliyevin Orta Asiya Türk Cümhuriyyətləri ilə diplomatik əlaqələri – Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər Fundamental, Humanitar  və Təbiət elmləri seriyası, Gəncə 2013, №3   elmi məqalə

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • Müasir dövrdə türk xalqalrının tarixi kursuna dair – Metodik vəsait, Bakı, 2010, 42 səh.
 • Türk dünyası tarixi və metodologiyası kursu üzrə proqram (magistr hazırlığı üçün) – Fənn програмı, Gəncə 2010, 15 səh
 • Tarixin tədrisi metodikası fənninin proqramı (bakalavr hazırlığı üçün) Fənn proqramı Gəncə, 2012

Bəxtiyarov Hüseyn  Əlisahib oğlu14

tarix üzrə fələfə doktoru, dosent

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1975-ci il iyulun 13-də Ucar rayonu Alpout kəndində anadan olmuşdur.
 • 1981- 1992-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-1999-cu illərdə H.Zərdabi adına GDPİ-nun tarix və dil ədəbiyyat fakultəsinin tarix ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1999-2001ci illərdə həmin institutun Magistratura şöbəsinin “Avropanın yeni və Ən yeni tarixi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2006-cı illərdə BDU-nun “Azərbaycan tarixi (Humanitar fakultələr üzrə)” kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2008-ci il sentyabrın 24-də “Azərbaycan-Ukrayna iqtisadi və mədəni əlaqələri (XX əsrin 90-cı illəri)“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, 2010-cu ildə mayın 31-də Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
 • Hal-hazırda “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlar sistemində   fəaliyyəti” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını başa çatdırmışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-ci il sentyabr ayından etibarən Ümumi tarix kafedrasında müəlim vəzifəsində çalışır.
 • 2009-cu il 20 fevral tarixindən baş müəllim vəzifəsində işləyir.
 • 2013-cü ildə dosent əvəzi, 2015-ci ildə dosent diplomu almışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Vətən tarixi

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • “Gəncə ağır imtahan qarşısında yaxud Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası” ( Gəncə hadisələri) Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubleyi. Beynəlxalq konfrans. Gəncə 2013

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • “GUAM-u yaradılması – Müstəqil Azərbaycan respublikasının uğurudur”. Tarix və onun problemləri, jurnal, BDU-nun nəşriyyatı. 2005 №1.s.
 • “Böyük İpək Yolu”-nun bərpası və Şərq-Qərb enerji dəhlizinin yaradılması müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin uğurudur”.Tarix və onun problemləri, jurnal, BDU-nun nəşriyyatı. 2005. №2.
 • ”Azərbaycan və Ukrayna Respublikaları arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması: “GDU-nun elmi konfrasının materialları.jurnal, 2005. № 2. s
 • Azərbaycan və Ukrayna Respublikaları arasında əməkdaşlığın inkişafının yeni istiqamətləri: tarix və onun problemləri, jurnal, BDU nun nəşriyyatı. 2006. №1.
 • “Azərbaycan-İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı münasibətləri (2001-2013-cü illər)” ATU-nun “Elmi Xəbərləri”,
 • “GUAM XXI əsrin əvvəllərində” adlı məqaləm ADPU-nun “Xəbərləri” Bakı 2015
 • “Azərbaycanın regional əməkdaşlığını şərtləndirən siyasi amillər” BDU-nun “Tarix və onun problemləri” Bakı 2015
 • “Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığında iqtisadi və mədəni amillərin rolu” BDU-nun “Tarix və onun problemləri” Bakı 2015.

TƏDRİS –METODİKİ İŞLƏRİ

 • “Müasir tarix”.  Metodik vəsait. Gəncə 2012.
 • “Avropa və Amerika ölkələri XVII əsrin II yarısı – XVIII əsrdə” fənn proqramı Gəncə2012
 • ”Müasir tarix “ fənn proqramı Gəncə 2015

MONOQRAFİYALAR

“Overlord” əməliyyatı.  Bakı 2001

İlyasova  Xatirə İsmayıl qızı

7.png

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci il dekabr ayının 13-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1969-1979-cu illərdə Gəncə şəhər 15 saylı məktəbdə təhsil almışdır.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1981-1986- ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır və Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2014-cü ildən tarix üzrə fəlsəfə doktorudur.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986-2003-cü ilə qədər Gəncə şəhər 1 saylı liseydə tarix müəllimi işləmişdir.
 • 2003-cü ildən hal-hazıra kimi Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi tarix kafedrasında çalışır.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Türk xalqları tarixi

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • “Azərbaycanda suvarmanın tarixindən” Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri, Gəncə 2010
 • ”Xəzər-rus münasibətləri “ Beynəlxalq elmi konfrans:”Türk dünyası: dünəni və bu günü” 23-24 may 2011, Bakı 2011
 • “Хазары и Дербенд” AMEA Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər, Xüsusi buraxılış,

Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı 2012 / 40

 • ”Xəzərlərin Şimali Qafqazın siyasi  tarixində rolu” Qafqaz tarixinin aktual məsələləri Gəncə-2015, I  .-     Beynəlxalq konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “1920-ci il Gəncə üsyanı” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər məcmuəsi,Gəncə 2004
 • “XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində çarizmin Muğanda suvarma siyasəti” Gəncə Dövlət Universiteti,Elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı 2005, I
 • “Çarizmin köçürmə siyasəti və Muğan” Tarix və onun problemləri, Bakı 2007, IV
 • “ Xəzərlər haqqında məlumat verən mənbələr“ Tarix və onun problemləri, Bakı 2009, I-II
 • “Xəzərlər Cənubi Qafqazda” Bakı Universitetinin xəbərləri,

Humanitar elmlər seriyası,Bakı 2010,  IV

 • “Хазары в  Северном Кавказе “Tarix və onun problemləri, Bakı 2011, I (37
 • “Xəzərlərin Azərbaycan tarixində yeri” Tarix və onun problemləri, Bakı 2013
 • “ Xocalı: əsir və girov şəhər” Xocalı soyqırımı (məqalə toplusu) GDU-nin nəşriyyatı, Gəncə 2015
 • Хазарский Каганат Гiлея:Науковий вiсник.Выпуск 72(№5), Киiв-2013

Mustafayeva Gülşən Məmməd qızı15

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1969-cu ildə Gəncə şəhərində  anadan olmuşdur.
 • 1975 – 1985-ci illərdə Xanlar rayonunun Üçtəpə kənd orta məktəbində təhsil almışdır.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-1989–cu illərdə H.Zərdabi adına KDPİ-nin tarix fakültəsində təhsil almış və həmin ali məktəbi  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 22 iyun 2013-cü ildə “Ermənistanın Azərbaycanlılara qarşı işğalçılıq mübarizəsində əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş vətəndaşların axtarılması və qaytarılması uğrunda mübarizə( XX əsrin 80-ci illərinin sonu, XXI əsrin əvvəllərində)”adlı alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya mövzusu müdafiə  2015-ci ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-cü ildən GDU-nun Ümumi tarix kafedrasının müəllimidir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Ümümi tarix

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsində əsir və girov götürülən itkinlərin axtarışı sahəsində beynəlxalq əlaqələr “Türk dünyası: dünəni və bu günü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı: Viktori nəşriyyatı, 2011
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının axtarışı.Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011
 • Erməni cinayətləri və Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə dair “Azərbaycanşünalığın aktual problemləri”, III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Mütərcim nəşriyyatı, 2012
 • Проблемы войны и мира. Кафказ и глобализация – проблемы и перспективы Материалы Международного симпозиума. Телавский Государственный Университет имени Я.Гогебашвили. Телави, 2012
 • Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsində əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş vətəndaşların axtarılması və qaytarılması uğrunda mübarizə Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2013
 • Международные связи в поиске заложников и пропавших без вести граждан Гилея: Науковий Висник. Збирник наукових праць. Киев: Українська Академія Наук, 2013, №71 (4)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanlı əsir və girovlara qarşı erməni vandalizmi soyqırım siyasətinin davamıdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Elmi xəbərləri”. Humanitar və təbiət elmləri seriyası, 2006, № 1
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ermənilər tərəfrindən əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının işi üzrə fəaliyyətin təşkilatlandırılması .Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i, 2006, № 4
 • Ermənilərin əsir və girov götürülmüş vətəndaşlara qarşı vandalizmi Azərbaycan xalqı əleyhinə soyqırım siyasətinin davamıdır. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, 2009, XXVII cild
 • Azərbaycanlı əsir və girovlara münasibətdə erməni vəhşiliyinin ifşası istiqamətində Azərbaycanda görülən işlər. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, 2010, № 2
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə erməni əsarətindən xilas edilmiş vətəndaşların sosial reablitasiyası .Tarix və onun problemləri, 2010, № 2
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının axtarışı .Doktorların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: ADU nəşriyyatı, 2010, s. 90
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı erməni cinayətlərinin hüquqi təhqiqi gələcək beynəlxalq mühakimə üçün zəmindir. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2010, № 3
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının axtarışı.Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsir və girov götürülən, itkin düşənlərin axtarışı sahəsində beynəlxalq əlaqələr. Gənc tədqiqatçıların Ümumrespublika elmi konfransının tezisləri. Bakı: Qafqaz Universiteti, 2010

Məmmədova Yeganə Ehsan qızı12

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1968-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1975-1985-ci illərdə Gəncə şəhərində 15 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-1997-ci illərdə BDU-nun Tarix fakultəsində təhsil almışdır.
 • 1997- 1999-cu illərdə BDU-nun magistratura təhsil pilləsini bitirmişdir.
 • 2006-2011-cü illərdə Ümumi tarix kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2014-cü ildə  “XVI-XVII yüzilliklərdə Azərbaycan-Hindistan əlaqələri”  mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, tarix üzrə fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1985-1993-cü illərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur.
 • 2004-cü il tarixdən Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi Tarix kafedrasında böyük laborant, 2005-ci il tarixdən həmin kafedrada müəllim, 2013-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Səfəvi-Moğol münasibətləri

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • XVI-XVII yüzilliklərdə Azərbaycan-Hindistan əlaqələrinin öyrənilməsinə dair – AMEM-nın Rəyasət heyəti, BSU, Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri – ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 05-07 may 2015-ci il
 • XVI yüzilliyin I yarısında Səfəvilərin Dəkən valiliklərilə münasibətlərinə dair – AMEM-nın Rəyasət heyəti, BSU, Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri – ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 05-07 may 2014-cü il7.
 • «О причинах эмиграции азербайджанцев в Индию в XVI-XVII вв.» Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции: Наука и современность – 2011, Новосибирск, НГТУ, 20119.
 • XVI-XVII yüzilliklərdə Azərbaycanla Hindistan arasınd mədəni əlaqələrə dair – Qafqaz universitetinin Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq konfransının materialları, Bakı, 20137.
 • «Об усилении индийского торгового капитала в Азербайджане в XVII в.» -, Исторические записки – Международный сборник научных трудов, выпуск 15, Пензенский Государственный Педагогический Университет, «Гумниц», 2011

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Orta əsrlərdə Azərbaycandan Hindistana mühacirət və onun səbəblərinə dair –, “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2007, №1,
 • I Şah İsmayıl-Zəhirəddin Babur alyansına dair, BDU-nun Xəbərləri, “Bakı Universiteti”, 2008, №1,s.
 • “Dəkən knyazlıqları ilə Səfəvi dövləti arasında qarşılıqlı əlaqələr və həmin əlaqələrin Moğol-Səfəvi münasibətlərinə təsirinə dair” –, BDU-nun Xəbərləri, “Bakı Universiteti”, 2009, №1,
 • “XVII yüzillikdə Azərbaycanda hind ticarət kapitalının mövqeyinin güclənməsinə dair”, “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2009, №1-2,
 • “XVI-XVII yüzilliklərdə Azərbaycan-Hindistan əlaqələri tarixindən” Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2010,
 • «Из истории отношений Сефевидов с Декканскими княжествами во время правления Шаха Аббаса I», Сборник научных трудов, № 1, Телавский Государственный Университет, Грузинская Республика, 2010.
 • О роли азербайджанского влияния на формирование могольской культуре –, Гилея (научный вестник), Национальный Педагогический Университет им. М.П.Драгоманова, Академия Наук Украйны, 2013, выпуск 70 (№3)
 • XVI-XVII əsrlərdə memarlıq sahəsində Azərbaycanla Hindistan arasındakı mədəni əlaqələrə dair – GDU-nun Elmi Xəbərləri, Gəncə, GDU-nun nəşriyyatı, № 1, 2013
 • XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanla Hindistan arasında iqtisadi-ticari əlaqələrə dair –, GDU-nun Elmi Xəbərləri,  Gəncə, GDU-nun nəşriyyatı, № 3, 2013

TƏDRİS- METODİKİ İŞLƏRİ

 • “Orta əsr müsəlman türk dövlətləri” fənninin proqramı, Gəncə, 2015 

Allahverdiyeva Gültəkin Afət qızı8

    Baş müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1967-ci ildə  Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1974-1984-cü illərdə   Zoya Kosmodemyanskaya adına 30 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1984-1988-ci illərdə Kirovabad  Dövlət  Pedaqoji İnstitutunun  Tarix fakültəsində təhsil almışdır. Ali məktəbi  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • Gəncə Dövlət Universitetinin “Vətən tarixi” ixtisasə üzrə dissertantıdır. Dissertasiya mövzusu “Böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (XVIII əsr)” adlanır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1988-96-cı illərdə D. Uşinski adına orta məktəbdə tarix müəllimi işləmişdir.
 • 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi tarix kafedrasında müəllim, 2001-ci ildən baş müəllim  işləyir.
 • 09.2014-09.03.2015-ci il müddətində ”ERASMUS MUNDUS  WEBB” lahiyəsi çərçivəsində doktorantura səviyyəsində İtaliyada  Ka  Foskari Venetsiya  universitetində“Qərb tarixşunaslıgında Rusiyanın Şimali Qafqazda apardıgı işgalçılıq müharibələri və müstəmləkəçilik siyasətinə münasibət” elmi-tədqiqat işi üzərində çalışmışdır .
 • 05.2015-18.05.2015-ci il müddətində Mövlanə proqramı çərçivəsində  Fırat Universitetində elmi-pedaqoji təcrübədə olmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

   Vətən tarixi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • “XVIII əsrdə İngiltərənin Azərbaycanda iqtisdi-siyasi maraqları” Actual problems of the history of the Caucasus. Gəncə 2015
 • “Azərbaycan-Türkiyə iqtiadi əlaqələrində ulu öndər Heydər Əliyevin rolu(1995-1998-ci illər) Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. IV Beynalxalq elmi konfransın materialları. B.2013
 • Кавказская политика Османской империи во время Первой мировой войны. III Международной симпозиум. Материалы. Телави,2014

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • “Azərbaycan-İspan əlaqələri.GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi-V,B.2003

“Rusiyada kilsə hərəkatı və parçalanma tarixindən(XVII əsrin II yarısı) GDU.Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. B.2006

 • “XVIII əsrin II yarısında xanlıq Azərbaycanı böyük dövlətlərin maragında” ADPU-nun xəbərlərinin humanitar eriyası.№4 B.2007
 • “XVIII əsrin I rübündə Rusiyanın xarici siyasətində  Azərbaycan məsələsi”  ADPU-nun humanitar seriyası. №4,B.2007
 • “Азербайджан в системе международных торговых отношений во второй половине XVIII века” Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. №2.февраль, 2009
 • Xanlıqlar dövründə İpək diplomatiyası. Tarix və onun problemləri jurnalı. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsüsi buraxılış. Bakı 2009
 • .“Кодификация правового статуса Каспия во второй половине XVIII века” Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika Elmi Konfransının materialları. I. B.2011

Rəsulova Nərgiz Aydın qızı17

Baş müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1974-cü ildə iyulun 14-də Xanlar rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1981 – 1991-ci illərdə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991- 1996-ci illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedagoji İnstitutunda (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) təhil almışdır və onu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Vətən tarixi ixtisası üzrə dissertant qəbul olmuşdur. N.A.Rəsulova «Gəncə müstəqillik dövründə (1991-2010-cü illər)» mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün elmi tədqiqat işi aparır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1996-cı ildə Göygöl şəhər 4 saylı orta məktəbdə ixtisası üzrə müəllim işləmişdir.
 • 1998-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim, 2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi tarix kafedrasında  baş müəllim işləyir.
 • YAP Gəncə şəhər təşkilatı Qadınlar şurasının üzvüdür.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Vətən tarixi

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Gəncə şəhərinin ticarət həyatı”. Actual problems of the history of the Caucasus. Gəncə 2015

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • “Çarizmin Zaqafqaziyada iqtisadi siyasətinin konsepsiyası”. ATU, Elmi əsərlər, 2008.
 • “Heydər Əliyev və Gəncənin inkişafının yeni mərhələsi”. GDU, Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfrans. 6-7 may 2013.
 • “XI – XII əsrlərdə Azərbaycan intibah fəlsəfəsinin inkişafı”.GDU, Elmi xəbərlər, Bakı,2008.
 • “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Gəncə şəhərinin coğrafi mənzərəsi – ərazisi haqqında”. “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2012, № 3
 • “Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Gəncə şəhərinin sənaye həyatı (1991-2012-ci illər)”. “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2014, № 3
 • “Sosial islahatların Gəncə şəhər əhalisinin vəziyyətinə təsiri (1991-2011-ci illər)”. “Pedaqoji universitet xəbərləri”, Bakı, 2014, № 1
 • «Изменения в инфраструктуре города Гянджи за годы независимости ». Национальный педагогичeckий университет имени М.П. Драгоманова, Украинская Академия Наук, «Гiлея» науковой вестник, Киев – 2014, Выпуск 84 (№ 5)
 • “Gəncə Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin bərpası və qorunub saxlanılması uğrunda mübarizədə (1989 – 1994-cü illər)”. GDU, Elmi xəbərlər. Gəncə – 2013, № 1
 • “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Gəncə şəhərinin əhalisi”.Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, AMİU nəşriyyatı, 2012
 • “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Gəncə şəhərinin nəqliyyat və rabitə sisteminin yenidən qurulması”. Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, İSSN 1609-0586, № 4.2014.

Süleymanov Yəhya İsrafil oğlu6.png

Baş müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1969-cu il fevralın 8-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1976-1986- cı illərdə İsmət Qayıbov adına 1 nömrəli orta beynəlmiləl məktəbdə təhsil almışdır.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-ci ildə H. Zərdabi adına GDPİ-nin (indiki GDU-nun) tarix, dil-ədəbiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-ci ildən Ümumi tarix kafedrasında laborant kimi fəaliyyətə başlamışdır.
 • 1994-cü ildə böyük laborant, 1995-ci ildən isə stajçı müəllim, 2002-ci ildə isə tam ştat müəllim, 2003-cü ildən isə kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışır.

  TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Ümumi tarix

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2015-ci il aprelin 24-də Gəncə Dövlət Universitetində Gəncədə fəaliyyət göstərən Türkiyə Respublikasının Konsulluğu ilə birlikdə Çanaqqala zəfərin 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans

 SEÇ İLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Uşaq Xaç yürüşü” Yurddan Səslər jurnalı №4 mart-iyun 2011

Məhərrəmov Bəxtiyar Elman oğlu9

       baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1974 cü il aprel ayının 17 də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1981-1190- cı illərdə Gəncə şəhəri M.Ə Sabir adına 5 saylı orta məktəbdə təhsil almış və məktəbi medalla bitirmişdir.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990- 1995-ci illərdə H. Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (hazırki Gəncə Dövlət Universiteti) Tarix fakültəsində təhsil almışdır və ali məktəbi fərq­lənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1995- 1998- ci illərdə Gəncə Dövlət Univeristetinin tarix fakül­təsinin “Ümumi tarix” kafedrasında stajor müəllim, 1998-2000- ci illərdə müəllim, 2000- ci ildən  baş müəllim vəzi­fəsində işləyir.
 • 2015 -ci ilin mart ayından AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Qafqaz Xalq­ları tarixi şöbəsinin dissertantıdır.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Qafqaz tarixi

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • İslamda məzhəblərin yaranması və növləri. GDU-nin xəbərləri Gəncə 2013
 • Göytürk dövlətində tayfalararası münasibətlər. GDU-nin Xəbərləri Gəncə 2001
 • Göytürk dövlətində tayfalararası münasibətlər. Tarix və onun problemləri Bakı 2001
 • XX əsrin sonlarında Azərbaycan Respublikasının Polşa ilə münasibətləri. GDU-nin Xəbərləri Gəncə 2013
 • Mənbəşünaslıq (Dərs vəzsaiti). Bakı “Elm Təhsil” 2015
 • Mustafa Rəşid paşa və Tənzimat dövrünün islahatları. GDU-nin xəbərləri Gəncə 2013
 • Tənzimat dövründə Osmanlı diplomatiyası. GDU-nin xəbərləri Gəncə 2000
 • Xocalı (tarixi etnoqrafik oçerklər). Bakı 2015

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

 • “Mənbəşünaslıq”. Dərs vəsaiti. Bakı 2015


İsmayılzadə Saidə Cəfər qızı16

baş müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1979-ci ildə Xanlar rayonun Üçtəpə kəndində anadan olmuşdur.
 • 1986-1997- ci illərdə Xanlar rayonunun Üçtəpə kənd orta məktəbində təhsil almışdır.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-2001-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində bakalavr təhsil səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə ,2001-2003-cü illərdə isə həmin Universitetin  magistratura təhsil səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • “Qıpçaqlar Qafqazda “ mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə  doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün elmi tədqiqat işini tamamlayıb.
 •  02.04.2016 – cı ildə  Bakı Dövlət Universitetinin D.02.161 saylı Dissertasiya Şurasında İsmayılzadə Saidə Cəfər qızı “Qıpçaqlar Qafqazda” mövzusunda 5502.01 – “Ümumi tarix” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üzrə müdafiə etmişdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1 sentyabr 2003-cü il tarixdən Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi Tarix kafedrasında stajçı müəllim, 2004-cü ildən müəllim,2013-cü ildən baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir.Hal-hazırda Ümumi tarix kafedrasında müdir müavinidir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Türk xalqları tarixi

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Şamaxı soyqırımı. Ermənilərin soyqırımı bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt-2015
 • XI-XII əsrlərdə Gürcülərlə -qıpçaqların siyasi əlaqələrinə dair. ”. Actual problems of the history of the Caucasus. Gəncə 2015
 • Early history of Kipccaks. Материали за международна научна практична конференция. Найновите научни постижения – 2014, 17-25 март, 2014, том 15, София «Бял Град-БГ» ООД, 2014.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • Гыпчагларын тайфа бирлийи . ЭДУ, Елми хябярляр. щуманитар вя тябият елмляри серийасы, №2, Эянъя 2013
 • ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя гыпчагларын сийаси тарихиня даир мягаля Тарих вя онун проблемляри. Цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейиня щяср олунур.  Хцсуси бурахылыш.№2, Бакы, 2013
 • Гыпчагларын археоложи мядяниййяти .Докторантларын вя эянъ тядгигатчыларын  ХВЫЫЫ Республика Елми Конфрансынын  материаллары. 19-20 декабр. ЫЫ ъилд, Бакы 2013
 • Мяркязи Асийада гыпчаг мяишятинин изляри .мягаля Бакы Аврасийа Университети, Сивилизасийа, елми-нязяри журнал, 5/2013
 • ЫХ-ХЫ ясрлярдя Гыпчагларын сийаси-тарихи . Украинска Академиya Наук. Гилеya. Выпуск 71 (№4). Киев, 2013.
 • ЫХ-ХЫ ясрдя Гафгазда гыпчагларын сийаси фяалиййяти. Тарих вя онун проблемляри. №1, Нязяри, елми, методик журнал, Бакы, 2014
 • Гыпчагларын иътимаи гурулушу вя дювлятчилик формасы .Бакы Аврасийа Универси-тети, Сивилизасийа, елми-нязяри журнал, 2/2014
 • IX-X əsrlərdə qıpçaqların karvan yolları. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri.Bakı 2014.             Simali Qafqazda Qıpçaqların fəlliyyəti.GDU,Elmi xəbərlər.2015.
 • “Erkən orta əsrlərdə türk xalqları tarixi” seçmə fənninin proqramı, Gəncə, 2015

Kazımov Bəhman Qafar oğlu1

Baş müəllim

E-mail: kazimov-bahman@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1974-cü il aprelin 23–də  Goranboy rayonu Məşədiqaralar kəndində anadan olmuşdur.
 • 1991-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1992-1996-cı illərdə Qarabağda gedən döyüşlərin iştirakçısı olub.
 • Müharibə veteranıdı

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1999-2003-cü illərdə GDU-nun Tarix fakultəsinin bakalavr səviyyəsi üzrə təhsil almışdır.
 • 2003-2005-ci illərdə GDU-nun magistratura şöbəsini qırmızı diplom ilə bitirmişdir.
 • 2008-ci ildən Ümumi tarix kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
 • 2013-cü ildən hal-hazıra kimi Ümumi tarix kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.
 • 2010-cu ildən fakültənin tyutorudu.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan hüquqi, demokratik dövlətdir. GDU, Elmi Xəbərlər-Gəncə 2009 N3
 • Heydər Əliyev və milli dövlət quruculuğu. SDU-Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt 24-25 may 2012-ci il
 • Dünyanın müasir siyasətində Xəzərin enerji resursları. GDU, Elmi Xəbərlər-Gəncə 2012 N3
 • Quba xanlığı. Qafqaz Universiteti.
 • Gəncə Alüminum zavodu Heydər Əliyevin fəaliyyəti dövründə. GDU, Elmi Xəbərlər-Gəncə 2014 N3

Hacıyev Niyaməddin Məzahir  oğlu.Hacıyev Niyaməddin Məzahir o. Tədris işləri üzrə dekan müavini

Baş müəllim

İş telefonu:  + ( 994) 22-266-21-40

e-mail:haciyev.niyamedin1@ mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci il Yanvar  27-də  Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonun  Zod  kəndində anadan olmuşdur.
 • 1988- 1998-ci illərdə Göygol  şəhər  Emil Vəliyev  adına  5 saylı orta məktəbdə  təhsil almışdı.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000- 2004-cü illərdə  Gəncə  Dövlət  Universitetinin  Tarix  fakültəsinidə təhsil almışdır.
 • 2004-cü ildə bakalavr pilləsini fərqlənmə ilə bitirmişdir.
 • 2004-2006-cı illərdə Azərbaycanın  yeni  və  ən  yeni  tarixi  ixtisasının   magistr  pilləsinində təhsil alıb və oranı  fərqlənmə   diplomu  ilə  bitirmişdir.
 • 2012- ci ildən AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Qafqaz  xalqları  şöbəsinin  dissertantıdır.
 • “ Dərbənd şəhəri  Azərbaycanın mədəniyyət  mərkəzlərindən  biri  kimi  (XIX  əsrin  sonu – XX əsrin əvvəllərində ) “ adlı  mövzusunda  namizədlik  dissertasiyası  üzərində  işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-2004-cü illərdə  GDU-nun  Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədr  müavini  işləmişdir. Tarix – Coğrafiya  fakültə  Elmi  şurasının üzvü
 • 2004- 2005-ci illərdə  GDU-nun Tələbə Həmkarlar  Təşkilatının  sədr əvəzi  vəzifəsində  işləyib.Həmin  illərdə  GDU-nun  Böyük Elmi Şurasının  üzvü  olmuşdur.
 • 2005-2006-cı illərdə GDU-nun   TGT-nın  sədri olubdu.
 • 2009-cu ildən  Ümumi  tarix  kafedrasında   stajçı   müəllim, 2010-cü  ildən  müəllim, 2014-cü  ildən  isə  baş  müəllim  vəzifəsində  çalışır.
 • 2009-2013-cü illərdə GDU-nun Tarix-Coğrafiya fakultəsində tyutor   vəzifəsində  işləmişdir.
 • 2013-cü ildən Tarix-  Coğrafiya  fakültəsinin  tədris  işləri  üzrə  dekan  müavini  vəzifəsində  çalışır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Dərbənd şəhərinin   sosial-mədəni  həyatına  ümumi  bir  baxış.   Səh.251. İnternational  Confercnce. Actual  Problems  of  the  history  of  the  Caucasus  Voume -1. 2015-ci il.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1994 – 1996-  cı illərdə   Azərbaycan- Rusiya  iqtisadi  əlaqələri. GDU.  Elmi  xəbərlər .N-3.  Gəncə 2011-ci il.
 • Гянджа в  начале ХХ века  стр. 29. Международная   зоналъная конференция  «Вопросы исторической науки» Москва  2012
 • Heydər Əliyev  və  Gəncədə   tarixi  yaddaşın  özünə  qaytarılması  prosesi.Gəncə  Dövlət Universiteti. Ümumilli  lider  Heydər Əliyevin  90 illik  yubileyinə  həsr olunmuş  elmi-praktik  konfrans.  6-7 May  2013-cü  il.  I  hissə. Gəncə  2013
 • XIX  əsrin   sonu –  XX əsrin əvvəllərində  Dərbənd  şəhərinin  teatr  və memarlıq  ənənələrinə  dair.  Tarix  və onun  problemləri -3   Bakı- 2013
 • XIX – XX əsrin əvvəllərində Dərbənd  şəhərinin  mədəniyyətinin  tarixşünaslığına  dair.  Gəncə Dövlət  Universiteti.  Elmi  xəbərlər- 1.  Gəncə   2013

Əsgərova  Xəyalə  İsrayıl  qızı40

              Baş müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1985-ci il fevralın 22-də Şəmkir  şəhərində anadan  olmuşdur.
 • 1991-2001-ci illərdə Gəncə şəhərində  İsmət  Qayıbov adına 1 saylı orta məktəbdə  təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2005- ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  tarix  fakultəsində təhsil almışdır.
 • 2005-2007- ci illərdə  isə Gəncə Dövlət Universitetinin   Avropa və Amerik anın yeni və ən yeni tarixi üzrə magistratura pilləsində təhsil almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2008-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi tarix kafedrasında stajçı müəllim, 2009-cu ildən müəllim, 2014-cü ildən isə Ümumi tarix kafedrasında baş müəllim işləyir.

SEÇ İLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Folklend böhranı Tələbə və Magistrantların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. GDU № 2 Gəncə 2007.
 • Marqaret Tetçer Sovet ittifaqının əleyhinədir. Tələbə və Magistrantların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. GDU № 1 Gəncə 2007.
 • Усилия и попытки создания армянами единого Армянского государство GDU. Elmi xəbərlər . №3 Gəncə 2013.
 • Azərbaycan dövrü mətbuatının yaranma tarixindən GDU.Elmi əsərlər məcmuəsi.Bakı,Gəncə 2009.
 • 1948-1953-cü illər Deportasiyası GDU.Elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, Gəncə 2013. № 1
 • Ermənilərin Dağlıq Qarabağ siyasəti GDU. Elmi xəbərlər məcmuəsi. Gəncə 2013. № 2
 • XIX-XX əsrlərdə Çarizmin Azərbaycanda milli qırğın siyasətinin tarixi mərhələləri Bakı Universitetinin Xəbərləri.Bakı№ 2, 2013.

 MONOQRAFİYALAR

 • “Azərbaycan məhəbbət dastanları etnoqrafik mənbə kimi “ Monoqrafiya. “ Elm” Bakı, 2002

İsmayılov İsmayıl Akif oğlu41

Müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

İsmayılov İsmayıl Akif oğlu 1981 – ci il yanvar ayının 15 – də  Azərbaycan Respublikası Yevlax rayonu Tanrıqulular kəndində ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 1987 – 1988 -ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-2002- ci illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitunun Tarix və filologiya fakültəsinin Tarix ixtisasında təhsil almışdır.  2002 –2004 –cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistatura şöbəsinin “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.

2004 – cü ilin dekabr ayında Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasına “Vətən” tarixi ixtisası üzrə aspirant qəbul olunmuşdur və  2007 – ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009- cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi tarix kafedrasında müəllim, həmçinin 2010- cu ildən Doktorantura şöbəsinin müdiri işləyir.

2013-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər Təşkilatında təlimatçı, 2014-cü ildən isə təşkilat şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.Rus və erməni birliyinin Azərbaycan xalqına qarşı yürütdüyü qəsbkarlıq siyasəti uzun bir tarixə malikdir GDU, “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri”, Beynəlxalq Konfrans. 15-16 oktyabr, Gəncə, birinci hissə

2.«31 Марта записано в историю народа Азербайджана кровавыми буквами» Научно-Информационный Центр «ЗНАНИЕ», III Международная заочная конференция «Развитие науки в XXI веке». Харков,Украина,13.06.2015-г.г. 1 ЧАСТ

3.Azerbaıjan SSR and  humanitarian connections between USA the 20 centurıes in 1980 Georgian foundation for development of scıences and socıety. İnternational scıentific journal, 2 (37). Tbilisi, 2010

4.Azərbaycan rəssam, memar və heykəltaraşı beynəlxalq meridianlarda (XX əsrin 80 – ci illəri)BSU., GDU Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88- ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfransın materialları I hissə. Bakı-Gəncə ,4-7 may, 2011

5.Universal Fraternized Cities Federation and Azerbaijan Cities (The 80s of the 20th century) International Symposium Folklore and Linguo-Culturologiya of the Caucasian Peoples, Materials, Tbilisi 2012

6.XX əsrin 80-ci illərində Beynəlxalq humanitar əlaqələrin inkişafı prosesində Azərbaycanın tanıdılmasında xarici mətbuatın və turizmin yeri Azərbaycan xalqının Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90- illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 25-26-Aprel 2013, Bakı Qafqaz Universiteti.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər sistemində (Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq) GDU. Elmi əsərləri məc­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­muəsi VII. Bakı, “Nurlan”, 2004

2.Azərbaycan- Türkiyə humanitar əlaqələri (XX əsrin 80 – ci illəri ) GDU. Professor – müəllimlərin, aspirant və gənc təd-qiqatçıların  elmi konfransının materialları, Bakı, “Nurlan”, 2005

3.XX əsrin 80 – ci illərində beynəlxalq humanitar əlaqələrdə Azərbaycan və YUNESKO Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, № 1-2. Bakı, 2009

4.Beynəlxalq humanitar proseslər və onun ictimai – siyasi əsaslarının formalaşmasında Azərbaycan milli  potensialı (80 – ci illər) BDU-nin. 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, № 3. Bakı, 2009

5.XX əsrin 80- ci illərində beynəlxalq münasibətlər və sülhün qorunmasında  Azərbaycan SSR- nin  humanitar potensialının rolu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV respublika elmi kofran-sının materialları. Bakı, 2010

6.SSRİ- nin xarici siyasətinin formalaşmasında Azərbaycan SSR-nin rolu və iqtisadi əlaqələri (XX- əsrin 80 – ci illəri GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2010, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası № 3

7.The international relations and the role of humanitarian potentials of Azerbaijan SSR in the protection of peace Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli Telavi State Univer-sity. TRANSACTİONS # 1, 2010

8.Azərbaycan SSR Həmkarlar Təşkilatları İttifaqının beynəlxalq fəaliyyəti (XX əsrin 80 – ci illəri GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2011, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası №1

9.XX əsrin 80-ci illərində dünya gəncləri Azərbaycanda GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2013, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası №4

10.Art of Azerbaijan in the 80 years of the twentieth century. Гилея (научной вестник), Национальный Педогогический Университет им. М.П. Драгоманова, Академия Наук Украйны, Киев, 2014, Выпуск 81 (№2)


İbrahimova Nərgiz Nağı qızı42

Kabinə müdiri

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

İbrahimova Nərgiz Nağı qızı 1985-ci il 24 iyunda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1991-2001-ci illərdə 40 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2002-2006-cı illərdə GDU- nun Tarix ixtisasını fərqlənmə diplomuilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008-ci ildən 39 saylı seçki dairəsinin 17 saylı məntəqəsinin katibi vəzifəsində işləyir.

2009- cu ildən GDU-nun Ümumi tarix kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində işləyir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Xəzər enerji mənbələrinin beynəlxalq bazarlara çatdırılmasında Cənubi Qafqazın strateji əhəmiyyəti. Actual problems of the history of the Caucasus. Gəncə 2015


Məmmədova Afət Hüseyn qızı43

Böyük laborant

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Məmmədova Afət Hüseyn qızı 1964-cü il yanvarın 16-da Qazax rayonunda anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Gəncə şəhəri 15 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1996-2001-ci illərdə qiyabi olaraq GDU-nun İbtidai təhsil pedaqoqikası və metodikası ixtisasında təhsil almışdır. 2002- 2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmrinə əsasən ikinci ixtisas alaraq Tarix ixtisasını bitirmişdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982-1983-cü illərdə Baş Apteklər idarəsində fəhlə vəzifəsində işləmişdir.

1983-1992-ci illərdə “Billur ” zavoduna texniki nəzarət şöbəsində nəzarətçi vəzifəsində işləmişdir.

1992-ci ildən GDU –nun Ümumi tarix kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir.Hal-hazırda Ümumi tarix kafedrasında  böyük  laborant vəzifəsində işləyir.


Abbasov Ramin İsrayıl oğlu44

Müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Abbasov Ramin İsrayıl oğlu 25-avqust 1977-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü illərdə orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1999-cu ildə H.Zərdabi adına GDPİ-ni (indiki GDU) bitirmişdir. 2003-cü-ildə GDU-nun magistratura şöbəsinin  Türk dünyası tarixi ixtisasını bitirmişdir. 2015-ci ildə AMEA arxelogiya və etnoqrafiya institutunun dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2004-cu illərdə Göygöl şəhərinin Balçılı kəndində tarix müəllimi işləmişdir.

2004-  cü ildən  hal-hazıradək GDU-nun Ümumi tarix kafedrasında  böyük laborant vəzifəsində işləyir.


Həmidov Vüqar Allahverdi oğlu45

Böyük laborant

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Həmidov Vüqar Allahverdi oğlu 1982-ci ildə 22 sentyabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2004-cü ildə Azərbaycan Beynəlxalq  Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir.İkinci ixtisas kimi GDU-nin qiyabi şöbə üzrə  tarix-coğrafiya  ixtisasını  bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006-cı ildən hal-hazıradək GDU-nun Ümumi tarix kafedrasında böyük  laborant vəzifəsində  işləyir.


İmanlı Sevinc Salman qızı46

Müəllim

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

İmanlı Sevinc Salman qızı 18 dekabr 1984- cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.1991-2001- ci illərdə Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2001- 2005- ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsinin Regionşünasliq (Qafqazşünaslıq) ixtisasinda təhsil almışdır.2006-2008-ci illərdə BDU-nun Tarix fakultəsinin magistatura şöbəsinin “Türk və Qafqaz xalqları tarixi” ixtiasında təhsil almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi tarix kafedrasının laborantıdır.