Professor-müəllim heyəti

İsmayılov Teymur İsmayıl oğlu

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-cü il yanvar ayının 10-da Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Senebi kəndində anadan olmuş

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1959-cu ildə Bolnisi rayonunun Akaurt kənd orta məktəbində 1-ci sinfə getmiş
 • 1969-cu ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirmiş
 • 1972-1975-ci i1lərdə Krımda hərbi xidmətdə olmuş 1983-cü ildə Gəncə şəhərində Kommunist Partiyasının sıralarına qəbul edilmişdir.
 • 1976-cı ildəZərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun biolgiya-kimya fakültəsinin kimya ixtisasına daxil olmuşdir.
 • 1980-ci ildə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun həmin ixtisasın tam kursunu bitirmişdir .

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Ali təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla İmişli rayonunun Qaralar orta məktəbində kimya müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1983-1987-ci illərdə Kirovabad şəhər Təyyarə limanında şöbə müdiri işləmişdır. 1988-2004-cü illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Aqrar Universitetinin) «Kimya» kafedrasında assistent, müəllim, baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışırdır. Hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin elmi katibidir.

Elmi-tədqiqat işlərinə marağı olduğu üçün 1984-cü ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun aspirantı olmuşdur.

Dissertasiya işiylə əlaqədar Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun təcrübə sahəsində elmi iş aparmışdır. Həmin ərazilərdə müxtəlif dərinliklərdə torpaq nümunələri götürüb azot, fosfor, kalium elementlərini təyin etmişdir, «Müxtəlif azot kübrələrinin müxtəlif faizli inqibitorlara təsir etməklə kənd təsərrüfatı bitkilərinin altına verilməsi» mövzusunda elmi-tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı laboratoriya analizləri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun laboratoriyasında yerinə yetirmişdir.

Bütün laborator analizlərin nəticələri qəbul olunmuş müvafiq metodikalar əsasında riyazi-statistik hesablamalar apararaq dəqiq nəticələr əldə olunmuşdur.

1989-cu ildə apardığı «Müxtəlif azot kübrələrinin müxtəlif faizli inqibitorlara təsir etməklə kənd təsərrüfatı bitkilərinin altına verilməsi» adlı elmi-tədqiqat işlərini yekunlaşdıraraq namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir və Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi (aqrokimya ixtisası üzrə 04.00.06.) alimlik elmi dərəcəsi almışdır.

Pedaqoji fəaliyyəti. 1994-cü ildə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Aqrar Universiteti) “Kimya” kafedrasında assistent, sonra baş müəllim işləmişdir.

2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Coğrafiya” kafedrasında baş müəllim, dosent, hal-hazırda elmi katib işləyir.

Elmi fəaliyyətdə aldığım ən mühüm nəticələr.

Ən mühüm elmi nəticələrin məzmunu, çap olunduğu jurnal, tətbiqi, elmi və ictimai faydalılığı.

Tədqiqat aparılan ərazinin  torpaq ekoloji şəraiti; orada yayılmış torpaq tipləri, onların aqrokimyəvi xüsusiyyətləri, həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi, məhsulun artımı, torpaq münbitliyinin bitkinin məhsuldarlığına təsiri öyrənilmiş, iqtisadi səmərəliliyi haqqında ətraflı nəticələr toplanmışdır.

Tədqiqat işinin nəticələri aşagıdakı jurnallarda çap olunmuşdur.

«Aqrokimya», «Pambıqçılıq», «Elm və həyat», «Kənd həyatı» jurnallarında, Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin «Xəbərlər»ində, Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Məcmuəsində məqalələrim dərc olunmuşdur.

Beynəlxaq elmi konfranslarda, simpozium və qurultaylarda iştirakçılıq (konfransların adı, məruzələrin adı, yeri və s.), İctimai-sosial həyatda iştirakçılıq. Şəhər və Universitet tədbirlərində fəal iştirak edir.                                                 SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

Iki dərs vəsaitinin, bir neçə fənn proqramının, 32 məqalənin müəllifidir.


 

NURİYEV RƏŞAD MƏMMƏD oğlu 54

Tel: 070-307-61-83

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Nuriyev Rəşad Məmməd oğlu 1941-ci il
  oktyabrın 24-də Эцръцстан Respublikasının Marneuli rayonu, Гырхылы kəndində anadan olmuş

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1960-ъы илдя Гырхылы орта мяктяби битириб, 1960-1963-ъц иллярдя Бакы Шин заводунда фящля ишлямишdir.
 • 1963-ъц илдя Бакы Дювлят Университетинин ъоьрафийа-биолоэийа ихтисасыгна дахил олуб, 1968-ъи илдя Университети фярглянмя диплому иля битирмишdir. Азярбайъан ЕА Нябатат Институтунда кичик елми ишчи вязифясиндя чалышмышdı 1974-ъц илдя Нябатат İнститутунда аспирантурайа дахил олуб, 1979-cu ildə «Naxçıvan MR dağ bozqırlarının flora və bitkiliyi» mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir, bиолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмышdır. Узун мцддят Азярбайъанын гыш вя йай отлагларында эеоботаники тядгигат ишляри апарараг бир сыра сямяряли тяклифляр вермишdir. Азярбайъанда надир вя мящв олмагда олан нювлярин вə aшкар едилмяси вя онларын мцщафизяси цчцн мцяййян ишляр эюрмцшdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1984-ъц илдя Азярбайъан КТА-да лабораторийа мцдири, 1986-ъы илдян досент ишляmiş
 • 1993-cü ildən GDU-da əvvəlcə əvəzçilik, sonra isə daimi dosent vəzifəsini tutmuş İşlədiyi müddətdə 100-ə yaxın elmi metodiki və dərs vəsaiti çap etdirmişdir, 5 dərs vəsaiti və metodiki göstərişim чапдан чыхмышдыр, 9 dərs vəsaitlərinin proqramları qrif almış və təsdiq edilmişdir.

Аилялиdir, 3 ювладı, 3 нявяsi вар.


КЯРИМОВ Мащир Гяшям оьлу 55

 Tel: 050-326-76-05

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.1962-ci ildə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-ci ildə AKTİ-nin Yerquruluşu ixtisasını bitirmiş
 • 1994-cu ildə dissertasiya işini müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdı
 • Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının 31 may 1999-cu il (protokol №24) qərarı ilə M. Kərimova coğrafiya kafedrasının dosenti elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-cı ildən GDU-da müəllim, baş müəllim, dekan müavini işləmişdir
 • 2001-ci ildən 2011-ci ilə qədər coğrafiya kafedrasında müdiri vəzifəsində çalışmışdı

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • «Pleystosendə Azərbaycanın təbii şəraiti və insanın paleoekologiyası» adlı doktorluq dissertasiyasını üzərində işi başa çatdırmış və iş müdafiəyə təqdim edilmiş

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak etmiş ( Türkiyə Van Universiteti, Rusiya Sankt- Peterburq, Gürcüstan Tbilisi)

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • M.Q. Kərimov 50-yə yaxın elmi əsərin müəllifidir. Onlardan bir neşəsi xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Rusiyada və Gürcüstanda nəşr edilmişdir.
 • “Geodeziya və topoqrafiyanın əsasları” adlı kitabı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 04.2001-ci il tarixli 314 saylı əmri ilə Ali məktəblər üçün  dərs vəsaiti kimi təstiq edilmişdir.
 • Bundan başqa 5 elmi metodik vəsaitin müə

ƏHMƏDLİ ARİFƏ ABBASƏLİ QIZI56

Dos. əvəzi

Email: axmedova-68@mail.ru

Tel: 050-317-46-94,       

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 05.1966-cı ildə Ermənistan respublikasının Vardenis (Basarkeçər)rayounun Sarıyaqub kəndində anadan olub
 • 1983-cü ildə Sarıyaqub kənd orta məktəbini bitirib

Bir övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1994-cu ildə Tacikistan respublikasının Xudcand (Keçmiş Leninabad) şəhərindəS. Kirov adına Coğrafiya fakültəsinin coğrafiya ixtisasını  bitirmişdir
 • 2007-ci ildə Azərbayca Respublikası Prezideti Yanında İdərəçilik Akademiyasında siyasi elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-1993-cu ildə Şəmkir rayonunun Nüzgər kəndində Uşaq Birliyinin rəhbəri vəzifəsində işləmiş
 • 1994-1995-ci ildə Gəncə şəhər Gənc Turistlər Stansiyasıda Diyarşünaslıq dərnəyinin rəhbəri (9 saylı orta məktəb) işləmiş
 • 1995-ci ildə Gəncə şəhəri 36 saylı orta məktəbdə coğrafiya müəllimi işləmiş
 • 1995-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında stajor müəllim, baş müəllim, dosent əvəzi vəzifəsində işlə
 • 1999-cu ildən 2009-cu ilə qədər Gəncə şəhər Nizami rayon Bələdiyyəsinin üzvü seçilmişdir (seçgi yolu ilə)
 • 33-dan çox elmi məqalənin, 1 metodik vəsaitin,  1 dərs vəsaitinin, 2 tədris proqramının müəllifidir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və Hüquqi dövlətin quruculuğu problemlə
 • Azərbaycanda miqrasiya prosesi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1994-cü ildə Daşkənd şəhərində MDB respublikalarının iqtisadi əlaqələ
 • 2002-ci ildə ABŞ dövləti ilə Azərbaycan dövləti arasıda aparılan təcrübə mübadiləsinin qalibi olaraq aprel – may aylarında ABŞ –ın Filadelfiya Ştatıda təcrübə mübadiləsi keçmiş və ABŞ-da İdarəçilik üzrə diplom sertifikatı verilmişdir
 • 2002-ci ildə ABŞ-da Filadelfiya şəhərində Cənubi Qafqazın iqtisadi-siyasi mövzusunda seminar
 • 2008-ci ildə Türkiyə respublikasının İstanbul şəhəridə Axısxa türklərinin məcburi miqrasiyasına həsr edilmiş seminar
 • İFEC-in, Avropa şurasının, BMT-i təşəbüsü ilə təşkil olunan seminar Konfraslarında daimi iştirak etmiş
 • Müəllimlər , Qadınlar , YAP –n 1,2,3 qurultaylarının, qaçqın və məcburi köçkünlərlə təşkil edilmiş respublika əhəmiyyətli toplantıların iştirakcısı
 • 2014 ci ildə Türkiyə respublikasında VI Qradəniz  Beynəlxalq  Simpozimunun “ Qradənizdən  Xəzər dənizinə strateji baxış”  beynəlxalq konfras.
 • 2015 ci il oktyabr “Qafqazın aktual problemləri”  Beynəlxalq  konfras  Gəncə

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Hüquqi dövət və vətəndaş cəmiyyəti quruculugu problemlə Bakı.2002

“Azərbaycan respulkasında hüquqi dovlət və vətədaş cəmiyyəti quruculuğu problemləri”.

Bakı Folklyor İnstitutu. 2005.səh 202-205.

 • “Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə dövlətçilikdə gənclərin və ziyalıların rolu”. Gəncə şəhəri GDU-nun elmi əsərlər toplusu (Cümhuriyyəti il dönümünə həsr edilmiş). Bakı.2009
 • Məcburi miqrasiyanın yartdığı iqtisadi-siyasi ekoliji problemlə Gəncə ADAU .Gəncə 2010. səh 100-101.
 • “Azərbaycanda daxili və xarici miqrasiya prosesi” Gəncə Elm Regional Mərkə Gəncə 2010.
 • MDB ölkələrində demoqrafik vəziyyət və onun formalaşmasına təsir göstərən iqtisadi-coğrafi amillə Bakı  2012/səh 388-395
 • Gəncədə məskunlaşmanın əsas istiqamətlə Gəncə 2013/səh 202-211

 

HACIYEVA NƏSİBƏ NİYAZ qızı    57

Dosent.  c.e.n , 

Tel: 050 346 61 60     ; 070 346 61 60

 Email: nasiba.hacıyeva@mail.ru           

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT           

 • 1968-ci il sentyabrın 19-u Xanlar rayonu (indiki Samux rayonu) Qarabağlar kəndində anadan olub.
 • 1985-ci ildə Samux rayonu, Qarabağlar kənd orta məktəbi bitirmiş Subay.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakultəsinin məzunu olmuşdur. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakultəsinin hidrometereologiya kafedrasının  dissertanturasına qəbul  olmuşdur.

1992-ci ildə K.D. Uşinski adına 29 saylı orta məktəbə təyinatla  coğrafiya müəllimi təyin olunmuşdur. 1996-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya kafedrasının  stajçi müəllim, müəllim, baş müəllim, hazırda isə dosent vəzifəsində çalışır.

2008-ci ildə AMEA-nın Coğrafiya İnstitutunun eımi şurasında “Azərbaycan ərazisində sutkalıq maksimum yağıntıların daşqın yaranmasında rolunun tətbiqi”adlı dissertasiya mövzusunu müdafiə edərək, coğrafiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi  almışdır. 2011 ci ildən Coğrafiya fakedrasının dosentidir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ.

1992-ci ildə K.D. Uşinski adına 29 saylı orta məktəbə təyinatla  coğrafiya müəllimi təyin olunmuşdur. 1996-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya kafedrasının  stajçi müəllim, müəllim, baş müəllim, hazırda isə dosent vəzifəsində işləyir.

28  elmi məqalə, 1 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait, 5 tərdis proqramı çap olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM , QURULTAY VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 2013 cü il “Beynəlxalq Coğrafiya cəmiyyətinin qurultayı” Bakı AMEA
 2. 2015 ci il oktyabr “Qafqazın aktual problemləri”  Beynəlxalq  konfras . Gəncə.

MƏMMƏDOV  XUDU  BƏHRƏM  OĞLU    58

Baş müəllim

Tel: 050–343–88–75,              070–343–88–75

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 06.1957-ci ildə Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndində anadan olub
 • 1974-cü ildə Xoylu kənd orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiya-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979-cu ildən 1983-cu ilə qədər Qərb hövzəsi müfəttişliyində mühəndis-müfəttiş
 • 1984-cu ildən 1986-cı ilə qədər Mərkəzi Elmi Tədqiqat Su Ehtiyatlarının kompleks istifadəsi İnstitutunda (Minsk ş.) kiçik elmi işçi
 • 1992-1996-cı illərdə Cəncə şəhəri 1№li orta məktəbdə müəllim
 • 1996-cı ildən Cəncə Dövlət Universitetində müəllim
 • «Hidrologiya» və «Çay axımı» fənlərini tədris edir
 • 22 elmi məqalənin müəllifidir
 • 1987-ci ildə SSRİ XTNS-nin medalı ilə təltif olunmuş

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Kür hövzəsində çay axımının idarə olunmasının hidroloji əsasları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1986-ci ildə Bratislavada (Çexoslovakiya) BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının semina­rı
 • 1987-ci ildə Sverdlovskda Ümumittifaq konfransı
 • 1989-cu ildə Alma –Atada beynəlxalq elmi-praktik konfrans

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Методика оптимального планирования развития водохозяйственной системы с учетом эксплуатационных расходов. //ООН. Экономическая комиссия для Европы. Семинар по водохозяйственным системам. Братислава (Чехословакия), 1986
 • О некоторых проблемах научного обоснования экологического стока реки Куры и ее основных притоков (в пределах Азербайджанской Республики) //Гид­роме­тео­рология и Экология. Алматы 2009, №1(52), с.33-39
 • Мамедов Х.Б. Научное обоснование  экологического стока реки Куры и ее основ­ных притоков как один из путей решения  транс­граничных проблем (в пределах Азербайджанской Республики)  /Современные  аспекты  использования природно-ресурсного потенциала  трансграничных  рек Центральной Азии. Материалы международной научно-практической конференции. г.Тараз, 10–12 ноября 2009 г., Алматы, 2010, с.242-247


İSGƏNDƏROV AVTANDİL HƏSƏN OĞLU60

Baş müəllim

Tel: 050-522-05-18 ,            

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olub

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-93- cu illərdə AzETPİ-də xəritəçi mühəndis
 • 1993-98-ci illərdə Gəncə şəhər 18 saylı orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləmişdir
 • 1998-ci ildən GDU –nun coğrafiya kafedrasında müəllim
 • 2003-cu ildən kafedranın baş müə
 • 17 elmi və tədris metodik vəsaitin müə

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007-ci ildə Tədrisin interraktiv metodlarının aparılması treninqində iştirak etmiş

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Həqiqi qloballaşmaya ail olmaq bəşəriyyətin əsas vəzifə AMEA Gəncə Regioal EM 2003.
 • Təbii sərvətlərdən istifadədə dünya təcrübəsi və Azərbaycan GDU 2003
 • Yeni sənayeləşmiş ölkələrin təcrübəsi və Azərbaycan BDU 2007.
 • Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin coğrafi strukturu və onun təkmilləşməsi istiqamətləri AMEA-nin xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası
 • Azərbaycanda açıq iqtisadiyyatın keçid dövrünün tez bitməsinə təsiri GDU 2012.

Ailəlidir, 2 övladı var.


SÜLEYMANOVA  MEHRİBAN  SARI QIZI61

Baş müəllim

Tel: 022-267-77-78

Süleymanova Mehriban Sarı qızı 1975-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1982- ci ildə 25№-li Nəriman Nərimanov adına orta məktəbə daxil olmuşdur. 1992 ci-ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1993 cü-ildə BDU-nin Coğrafiya kafedrasının Hidro-Meteorologiya ixtisasına qəbul olmuşdur.

1997-ci ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 1998 – ci ildə GDU –də ъоьрафийа кафедрасында baş лаборант вязифясиндя  ишлямишdir. 1999-ъу илдя БДУ-дя маэистратура шюбясиня дахил олуб, 2000-ъи илдя “ Fərqlənmə “ diplomu  ilə  битирмишdir. 2000-ъи илдя GDU- də ъоьрафийа кафедрасына мцялlим тяйин едилмишdir. 15-ə yaxın elmi məqaləsi çap олунубдур. 2005-ъи илдя баш мцяллим вязифясиня тяйин едилмишдир. Hal-hazırda baş müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir,  iki övladı  var.

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Atmosferdə xırda konveksiya sistemlərinin proqnozunun xüsusiyyətləri /İqlim, su və ətraf mühit elmi-praktiki konfransının materialları / Bakı – 1999.
 • Atmosferdə Mezomiqyaslı hərəkətlərin proqnoz edilməsi mümkünlüyü haqqında / İqlim, su və ətraf mühit elmi-praktiki konfransının materialları/Bakı –
 • Atmosferdə xırda konvektiv axınların təhlili və proqnozu / Prof. H.Ə. Əliyevin 100 illik yubleyinə həsr olunmuş magistrların  Elmi Konfransın materialları/ Bakı – 2000.
 • Müasir iqlim şəraitində aqroiqlim ehtiyatlarının dəyişməsi tendensiyasının tədqiqi haqqında /”Su ehtiyyatları : problemləri, perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq su gününə həsrolunmuş elmi-praktiki konfransın materialları  / Bakı –
 • Azərbaycanın qərb bölgəsinin müasir aqroiqlim ehtiyyatları. GDU – Elmi əsərlər məcmuəsi ( VIII) Elmi xəbərlə Dərin konvektiv axınların təhlili və proqnozu . GDU – 2011.
 • İqlimin dəyişməsində təbii amillərin rolu. Elmi xəbərlə GDU – 2012.

Havanın təhlili və proqnozunda konvektiv axınlarından istifadə edilməsi . Elmi xəbərləri.  GDU  –  2013

 • Azərbaycanda Meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin inkişafı. Süleymanova M., Nuriyev R. Elmi xəbərlə GDU – 2015


ƏLİYEVA ULDUZ NƏRİMAN QIZI63

Baş müəllim

tTel: 050-271-12-16

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.1958-ci il tarixdə Daşkəsən rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1976-ci ildə Daşkəsən rayonu S.Vurğun adına  4 saylı orta məktəbini bitirmiş

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1976-cı il tarixdəİ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedeqoji İnstitutuna daxil olmuşdur.
 • 1981-ci ildə həmin İnstitutun Biologiya fakülətsini bitirmiş
 • 1990-cı ildə Metodist müəllim ixtisas dərəcəsi, 1994-cü ildə isə Ali kateqoriyalı müəllim ixtisas dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-ci ilin sentyabr ayından Daşkəsən şəhər Nəsimi adına 1 saylı orta bəktəbdə biologiya müəllimi kimi işə başlamışdı
 • 11.1995-ci il tarixindən 21.10.2003 tarixinə qədər Gəncə şəhəri Ş.İ.Xətai adına 13 saylı orta məktəbdə fəaliyyətimi biologiya-coğrafiya müəllimi kimi davam etdirmişdir.
 • 12.2003-ci il tarixdən Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya Kafedrasında ekologiya fənnini tədris etməyə başlamışdır.
 • 04.2009-cu ildə isə Baş müəllim dərəcəsi almışdır.
 • 10 elmi məqalənin, 2 fənn proqramının müə

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Təbiət fənlərinin tədrisində ekoloji tərbiyyənin öyrənilməsi yolları. GDU. Elmi Əsərlər Məcmuəsi, 2003.
 • Gəncəçay hövzəsinin torpaqları. GDU. Elmi Xəbərlər, 2008.
 • Gəncə-Qazax zonasının mineral tikinti materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. GDU, 2008.
 • Tərtərçay hövzəsinin təbii şəraiti və onun çay axınına tə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AKTA. Akademiyanın Elmi Əsərləri, 2008.
 • Gəncə-Qazax düzənliyinin torpaqları. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AKTA. Akademiyanın Elmi Əsərləri, I buraxılış, 2008.
 • Göy-göl Milli Parkında elmi tədqiqat işlərinin vacibliyi. AMEA- nı Xəbərlər məcmuəsi, № 46, 2011.
 • Orta Xəzərdə külək və qradiyent axınları. GDU. Elmi Xəbərlər, 2011.
 • Azərbaycan sahillərində qasırğalı küləklərin paylanması. GDU. Elmi Xəbərlər, 2012.
 • Xəzər akvatoriyasında meteoroloji elementlərin paylanması. GDU. Elmi Xəbərlər, 2012.
 • Xəzər dənizinin geoloji inkişaf tarixi. GDU. Elmi Xəbərlər, 2012.\

Ailəlidi, iki övladı, dörd nəvəsi var.


Roza Əlizadə64

baş müəllim

06.03.1962

Gəncə şəhəri.Cavadxan küçəsi.bina 53.mənzil 23

(022)256-31-69

050-997-71-85

E-mail:

rozaalizade9@gmail.com

Evli, üç övladı var

1979-cu ildə  orta məktəbi əla qiymətlərlə  bitirib, 1984-cü ildə ali  məktəbə daxil  olub,  1984-cü ildə  ali məktəbi müvəffəqiyyətlə  bitirib

1) Elmi Tədqiqat İnstitunda laborant, Müəllimlər İnstitunun Gəncə filialında müəllim

2) 2004-cü ildən  Gəncə Dövlət Universitetində müəllim

3 ) 2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində  baş müəllim

4 ) 2008 – ci ildən   Gəncə Dövlət Universitetinin  dissertantıdır,  namizədlik dissertasiyası üzərində  işləyir

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Рост листового аппарата и корневой поросли в период вегетации фундука в почвенно –екологических условиях Гянджа –Газахской зоны Азербайджана. Телавский Государственный Университет 2008 №2
 2. Azərbaycanın qərb bölgəsində yabanı fındığın yayılması, müxtəlifliyi və genofondunun mühafizəsi ADAU –nun Elmi əsərlər  Gəncə2014, №1
 3. Систематизация задач по их мировоззреническим функциям в обучении географии Gəncə 2013
 4. Gəncə-Qazax bölgəsində fındığın becərilməsi perspektivləri Gəncə Regional Elmi Mərkəz 2007, №29.

3 fənn proqramının müəllifidir.


XƏLİLOV SEYMUR ƏJDƏR OĞLU65

Baş müəllim

Tel: 050–612–41–81,              070–282–91–14.

 QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 01.1980-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Qamışlı kəndində anadan olub
 • 1996-cü ildə Kəlbəcər rayonu 60 saylı orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya ixtisası üzrəbakalavr dərəcəsini bitirmişdir
 • 2003-cu ildə magistr dərəcəsini bitirmişdir
 • 2006-cı ildə aspiratura şöbəsini bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim işləyir
 • 10 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Coğrafiyanın tədrisi metodikası

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Ali məktəb tələbələriin ekoloji mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları. ADPU. Ped. Psixoloji elmlər ser. Bakı-№ 4. 2006. Sə141-144
 • Didaktik tədqiqatlarda fənlərarası əlaqənin məzmununa müxtəlif elmi yanaş BSU. Bakı 2008. Səh 264-270
 • Fənlərarası əlaqənin məzmununa müxtəlif elmi yanaş ARTPİ Elmi əsərlər №4 Bakı 2008. Səh 219-221

Ailəlidir, bir övladı var.

 


SADIQOV TƏVƏKGÜL TOFİQ OĞLU108

Baş müəllim

Tel: 050-353-73-51

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Sadıqov Təvəkgül Tofiq oğlu 1979-ъу илдя Шямкир районунун Сабиркяндиндя  анадан олмушdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • Sadıqov Təvəkgül Tofiq oğlu 2000-ci ildə GDU-ni coğrafiya ixtisasıны bitirmiş
 • 2000-ci ildə GDU-nun magistratura şöbəsinə qəbul olunmuş 2004-cü ildə magistraturanı bitirmiş və həmin ildən GDU-nun coğrafiya kafedrasında çalışır, bu müddətdə 8 elmi məqaləsi, 2 fənn proqramı çap olunmuşdur.
 • 2011-ъи илдя кафедрада баш мцяллим вязифясиндя чалышыр.
 • Тякмилляшмя курсуна эетмишdir. 2012-ъи илдя Бакы Дювлят Университетинин докторантурасына гябул olunmuşdur. Щал-щазырда тящсилини давам етдирир.

ЙАП-ын цзвцdür.

Аилялиdir, 2 ювлады вар.


  Б/М. ИСМАЙЫЛОВА  Lətafət ЩЦСЯН ГЫЗЫ66

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1972 –ci il 27.09- tarixində Azərbaycan Respublikasının Tər-Tər rayonunda anadan olmuş
 • 1979-cu ildə həmin rayon 2 saylı orta  məktəbin   I-sinifinə   qəbul olunub və  1989- cu   ildə orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989-ci ildə Tusi adına Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin Coğrafiya-biologiya  fakültəsinə   daxil  olmuşdur. Dövlət  imtahan komissiyasının 06 iyul 1994- il tarixli qərarı ilə  Coğrafiya və biologiya  müəllimi ixtisası verilmişdir.
 • Həmin ildən etibarən pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
 • Hal-hazırda AZ.ETPİ-nun dissertantıdır. AMEA H.Əliyev adına coğrafiya İnstitutunun iqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsinin baş elmi işçisi, c.e.f.d.Həsənov Məhərrəm Səməd oğlunun rəhbərliyi ilə ”Müxtəlif  coğrafi şəraitdə  pambıq bitkisinin  ziyanvericilərə qarşı davamlılığının öyrənilməsi” mövzusu üzrə elmi işlə aparı Bir sıra elmi məqalələrin müəllifidir .

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994- ildən 2000 –ci-il tarixinə qədər Tər-Tər  rayon 2 saylı orta məktəbində coğrafiya müəllimi  kimi fəaliyyət göstərmiş
 • 2000 –ci ildə  Gəncə Məişət Xidməti  Kollecində işlə təmin olunub öz ixtisasına  uyğun müəllim kimi fəaliyyət  göstərmiş
 • 2001–ildən-2014 ilə qədər Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun Gəncə filialında “Təbiət və İctimai fənlər” kafedrasında öz ixtisasım üzrə  baş  müəllimi vəzifəsində  calışmışdır.
 • 2014-ildə Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun Gəncə filialının bağlanması ilə əlaqədar olaraq GDU-nin Coğrafiya kafedrasında 0,75 ştat vahidində dərs yükü ilə təmin olunmuş
 • Ailəlidir, 2  övladı

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

9 elmi məqalənin müəllifidir


Б/л.Новрузова Дилбяр Мещди гызы67

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

21 октйабр айы 1940-ъы илдя Эянъя шящяриндя  анадан олмушdur. 1947-ъи илдя Эянъя шящяри 6 сайлы орта мяктябин Ы синфиня дахил олуб, 1958-ъи илдя битирмишdir.

1958-ъи илдя Эянъя шящяри  Щ.Зярдаби адына Педагожи Институтунун «биолоэийа-

кимйа вя кянд тясяррцфаты»  ихтсасына гябул едилиб, 1962-ъи илдя bитирмишям.

1958-ъи илдя Мил совхозунда 3 сайлы орта мяктябиндя биолоэийа дярслярини тядрис етмишdir. Сонра 1970-ъи илдяn 1973-ъц иля qədər Бакы шящяри 126 сайлы орта мяктябиндя биолоэийа мцяллими вəзифясиндя чалышмышdır.

1973-ъц илдяn Эянъя шящяриндя ЭДИ-нун ъоьрафийа кафедрасында бöyük лaborant вязифясиндя ишлямяйя башлаmışır. Щал-щазырда щямин кафедрада бюйцк лaборант вязифясиндя чалышыр.

2 ювлады вар.


Əliyeva Aidə Əhliman qızı68

1976-cı il sentyabrın 1-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Gəncə şəhər 25 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1993-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1996 –cı ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji Institutuna daxil olmuş, 2000 –ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetini bitirmişdir. 2003-cü il sentyabrın 1-də Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya kafedrasında laborant kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.


MƏMMƏDOVA HİCRAN QƏLƏNDƏR qızı69

18.08.1962-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.1969-ci ildə Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil  olmuşdur.1979-cu ildə 43 saylı orta məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir.1979-cu ildən 1982-ci ilə kimi qənnadı fabrikində işləmişdir.

1982-ci ildə elektron-sənaye texnikumuna daxil olmuşdur və 1985-ci ildə  həmin texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdur.1985-ci ildə Gəncə Ərazi Hidrometeorologiya İdarəsində Hidroloq vəzifəsində işləmişdir.1993-cü ildən 2 saylı Təmir-Tikinti İdarəsində kadrlar şöbəsinin inspektoru  vəzifəsində işləmişdir.

1998-ci ildə  Texnologiya Universitetinin Gömrük ixtisasına qəbul olunmuşdur.

1999-cu ildə  Gəncə Dövlət  Universitetinə  Riaziyyat ixtisasına (qiyabi )köçürülmə ilə qəbul olunmuşdur. 2003-cü ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin  Riaziyyat ixtisasını bitirmişdur. 2004-cü ildə    ixtisasdəyişməyə qəbul olub, Coğrafiya müəllimliyi   diplomu almışdır.

2002-ci ildən  Gəncə Dövlət  Universitetində  Coğrafiya kafedrasında laborant işləyir.

YAP-ın üzvüdür.

Ailəlidir. 2 övladı var.


Məmmədova Lalə Oruc qızı 70

1962-ъи илдя Эоранбой районунун Борсунлу кяндиндя

анадан олмушdur. 1969-ъу илдя Ы синфя дахил олуб,

1979-ъу илдя орта мяктяби битирмишdir.1984-ъц илдя

Азярбайъан Технолоэийа  Институтунун Йейинти сянайеси факцлтясини битирмишdir.

1989-ъу илдя Бейляган районунун Мил цзцмчцлцк  совхозунда 1№-ли шяраб емалы заводунда  лабораторийа мцдири вязифясиндя чалышмышdır.

2000-ъи илдяn Эянъя Дювлят Университетинин Ъоьрафийа кафедрасында лаборант вязифясини иъра етмяйя башламышdır. 2004-ъц илдя  ихтисасдяйишмя курсунда ъоьрафийа мцяллимлийи ихтисасыnı bitirmişdir.

2012-ъи илдя 2-ъи тящсил алмаг цчцн ЭДУ-нун (гийаби шюбядя) биолоэийа мцяллимлийи ихтисасына гябул олмушdur.

Щал-щазырда ъоьрафийа кафедрасында лаборант вязифясиндя чалышыр.

Аилялиdir.


Əliyeva Yeganə Мürşüd qızı 71

1971-ъи илдя Аьдам районунун Муьанлы кяндиндя

кяндиндя анадан олмушdur.

1978-ъи илдя Муэанлы орта мяктябин Ы синфиня дахил олуб, 1988-ъи илдя щямин мяктяби битирмишdir.

2001-ъи илдя Эянъя Дювлят Университетинин Ибтидаи тящсил  педагоэика вя методика факцлтясиня дахил олуб, 2006-ъы илдя ораны битирмишdir.

2002-ъи илдян ъоьрафийа кафедрасында лаборант вязифясиндя чалышмаьа башламышdır. Щал-щазырда щямин кафедрада ишляйир.

2001-ъи илдян ЙАП-ын цзвüdür. Компцтер курсуну битириб, диплом алмышdır.

Аилялidir. 2 ювлады вар.


Б/л.Cəfərova Vəfa Ясэяр гызы72

1966-ъы ил декабрын 8-дя Эянъя шящяриндя анадан олмушdur.

1974-ъц илдя Эянъя шящяр 27 сайлы орта мяктябин Ы синфиня  дахил олуб, 1984-ъц илдя 10-ъу синфи битирмишdir.1988-ъи лдя

«Памбыг яйриъилийи истещсалаты»  ихтисасы цзря техникуму  битрмишdir.

Май айынын 5-и 1988-ъи илдя «ДYUSТШ Досааф»да  анбар мцдири вязифясиндя чалышмышdır. 1994-ъц илдя юз хащиши iля ишдян азад олмушdur. Щямин илин нойабрында «Эянъя Алцминиум истещсалат» сехиндя табелчи, сонра координатор вязифясиндя ишлямишdir. 1997-ъи илдя юз хащиши iля  ишдян азад олмушdur.

2003-ъц иля Эянъя Дювлят Университетинин ъоьрафийа кафедрасына лаборант вязифясиндя ишлямяйя башламышdır. ЭДУ-да ишлядийим дюврдя тящсилими артырмаг цчцн 2012-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Аграр Институтунун Дистант вя ялаvя тящсили мяркязиндя «Йергурулушу, торпаг вя шящяр кадастры» ихтисасына дахил олуб, 2014-ъц илдя щямин институту битирмишdir.

2015-ъи илдя бюйцк лаборант вязифясиня кечмишdir.

Аилялиdir, 2 ювлады вар.


Ərəbova Lətifə Abbas qızı73

1959-ъу илдя  Шямкир  районунда анадан   олмушdur.

1966-ъы илдя Эянъя шящяр 18 сайлы орта мяктябин 1-ъи синфиня дахил олуб,

щямин мяктяби  1976-ъы илдя битирмишdir.

1977-ъи илдя  Халча-мащуд комбинатында ишя башламышdır.

1985-ъи илдя Азярбайъан Технолоэийа Институтунун йцнэцл сянайе факцлтясинин (ахшам шюбясиндя)  тохуъулуг  ихтисасына дахил олуб, 1991-ъи илдя битирмишdir. 1991-ъи  илдян 2007-ъи иля гядяр Халча-мащуд комбинатында ишлямишdir.

2007-ъи илдя ЭДУ-нун ъоьрафийа кафедрасында лаботрант вязифясиня дахил олуб, щал-щазырdа щямин кафедрада чалышыр.

ЙАП –ын цзвцdür

Аилялиdir.