Professor-müəllim heyəti

NURİYEV RƏŞAD MƏMMƏD oğlu

Tel: 070-307-61-83

Nuriyev Rəşad Məmməd oğlu 1941-ci il oktyabrın 24-də Gürcüstan Respublikasının Marneli rayonu, Qırxılı kəndində anadan olmuşam.

1960-cı ildə Qırxılı orta məktəbi bitirib.

1960-1963-cü illərdə Bakı  şin zavodunda fəhlə işləmişəm.

1963-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya-biologiya ixitsasına daxil olmuşam.

1968-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya-biologiya ixitsasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

Azərbaycan EA Nabatat İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışam.

1979-cu ildə “Naxçıvan MR dağ  mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişəм, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışam.

Uzun müddət Azərbaycanın qış və yay otlaqlarında geobotaniki tədqqiat işləri apararaq bir sıra səmərəli təkliflər vermişəm. Azərbaycandan nadir və məhv olmaqda olan növlərin aşkar edilməsi və onların mühafizəsi üçün mühüm işlər görmüşəm.

1984-cü ildə Azərbaycan KTA-da laboratoriya müdiri, 1986-cı ildən dosent işləmişəm.

1993-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində əvvəlcə əvəzçilik, sonra isə daimi dosent vəzifəsini tutmuşaм.

İşlədiyim müddətdə 100-ə yaxın elmi metodiki və dərs vəsaiti çap etdirmişəm, 5 dərs vəsaitim və metodiki göstərişim çapdan çıxmışdır, 9 dərs vəsaitlərimin proqramları qrif almış və təsdiq edilmişdir.

Ailəliyəm, 3 övladım var.

Kərimov Mahir Qəşəm oğlu

Tel: 050-326-76-05

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT                          

 • 26.11.1962-ci ildə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində aнаdan olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-ci ildə AKTİ-nin  Yerquruluşu ixtisasını bitirmişdir.
 • 1994-cu ildə dissertasiya işini müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
 • Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının 31 may 1999-cu il (protokol №24) qərarı ilə M.Q. Kərimova coğrafiya kafedrasının dosenti elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-cı ildən GDU-da müəllim, baş müəllim, dekan müavini işləmişdir
 • 2001-ci ildən 2011-ci ilə qədər coğrafiya kafedrasında müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • «Pleystosendə Azərbaycanın təbii şəraiti və insanın paleoekologiyası» adlı doktorluq dissertasiyasını üzərində işi başa çatdırmış və iş müdafiəyə təqdim edilmişdir. 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir. ( Türkiyə Van Universiteti,  Rusiya Sankt- Peterburq, Gürcüstan Tbilisi)

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Dos. M.Q. Kərimov 50-yə yaxın elmi əsərin müəllifidir. Onlardan bir neşəsi xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Rusiyada və Gürcüstanda nəşr edilmişdir.
 • “Geodeziya və topoqrafiyanın əsasları” adlı kitabı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  06.04.2001-ci il tarixli 314 saylı əmri ilə Ali məktəblər üçün  dərs vəsaiti kimi təstiq edilmişdir.
 • Bundan başqa 5 elmi metodik vəsaitin müəllifidir.

Əhmədli Arifə Abbasəli qızı

Dos. əvəzi

Tel: 050-317-46-94,       

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT           

 • 15.05.1966-cı ildə Ermənistan respublikasının Vardenis (Basarkeçər) rayounun Sarıyaqub kəndində anadan olub
 • 1983-cü ildə Sarıyaqub kənd orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1994-cu ildə Tacikistan respublikasının Xudcand (Keçmiş Leninabad) şəhərində Coğrafiya fakültəsini bitirmişdir
 • 2007-ci ildə Azərbayca Respublikası Prezideti Yanında İdərəçilik Akademiyasında siyasi elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-1993-cu ildə Şəmkir rayonunun Nüzgər kəndində Uşaq Birliyinin rəhbəri vəzifəsində işləmiş
 • 1994-1995-ci ildə Gəncə şəhər Gənc Turistlər Stansiyasıda Diyarşünaslıq dərnəyinin  rəhbəri (9 saylı orta məktəb) işləmiş
 • 1995-ci ildə Gəncə şəhəri 36 saylı orta məktəbdə coğrafiya müəllimi işləmiş
 • 1995-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında stajor müəllim, baş müəllim, müəllim
 • 2009-cu ildən Coğrafiya kafedrasında Elməl namizədi dosent əvəzi vəzifəsidə işləyir                    
 • 30-dan çox  elmi məqalənin, 1 metodik vəsaitin, 1 tədris proqramının müəllifidir
 • 2002-ci ildə ABŞ dövləti ilə Azərbaycan dövləti arasıda aparılan təcrübə mübadiləsinin qalibi olaraq aprel – may aylarında ABŞ –ın Filadelfiya Ştatıda təcrübə mübadiləsi keçmiş və ABŞ-da İdarəçilik üzrə diplom sertifikatı verilmişdir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və  Hüquqi dövlətin quruculuğu problemləri.
 • Azərbaycan respublikasında  miqrasiya prosesinin siyasi aspektləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1994-cü ildə Daşkənd şəhərində MDB respublikalarının iqtisadi əlaqələri.
 • 2002-ci ildə ABŞ-da Filadelfiya şəhərində Cənubi Qafqazın iqtisadi-siyasi mövzusunda seminar
 • 2008-ci ildə Türkiyə respublikasının İstanbul şəhəridə Axısxa türklərinin məcburi miqrasiyasına həsr edilmiş semiar
 • Türkiyə Respublikasında keçirilən-VI  Qara dəniz beynəlxalq simpozium, “Qara dənizdən Xəzər dənizinə”
 •  “DAĞLIK KARABAĞ PROBLEMİ: GÖÇ ve onun Bölgesel kalkınmaya, işbirligine olumsuz  etkileri”    mövzüsündə çıxış .
 • İFEC-in, Avropa şurasının, BMT-i təşəbüsü ilə təşkil olunan seminar Konfraslarında  daimi iştirak etmişdir.
 • Müəllimlər qurultayının, Qadınlar qurultayının , qaçqın və məcburi köçkünlərə təşkil edilmiş respublika əhəmiyyətli toplantıları iştirakçısı olmuşdur
 • 1999-cu ildən 2009-cu ilə qədər Gəncə şəhər Nizami rayon Bələdiyyəsinin üzvü seçilmişdir (seçgi yolu ilə)

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 •  Hüquqi dövət və vətəndaş cəmiyyəti quruculugu problemləri. Bakı.2002

“Azərbaycan respulkasında hüquqi dovlət və vətədaş cəmiyyəti quruculuğu problemləri”.

Bakı Folklyor İnstitutu. 2005

 • “Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə dövlətçilikdə gənclərin və ziyalıların rolu”. Gəncə şəhəri GDU-nun elmi əsərlər toplusu (Cümhuriyyəti il dönümünə həsr edilmiş). Bakı.2009
 • “Azərbaycanda daxili və xarici miqrasiya prosesi”  Gəncə Elm Regional Mərkəzi. Gəncə 2010.
 • Azərbaycanda eroziya prosesinin inkişafı, Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi №47- Gəncə-2012
 • MDB ölkələrində  demoqrafik vəziyyət və onun formalaşma-sına təsir  göstərən iqtisadi- coğrafi amillər. Bakı -2012.
 • Gəncədə məskunlaşmanın əsas istiqamətləri. Gəncə-2013
 • Heydər Əliyevlə görüş­müş gənclərin xatirələri-Gəncə -2013
 • “Əsrin müqaviləsi”- Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə siyasi-iqtisadi diplomatiyasının genişlənməsi. Gəncə-2014.
 • Xocalının təbii-coğrafı şəraiti  və strateji mövqeyi. Gəncə-2015
 • “Yaxın Orta və Şərq Ölkələrinin coğrafiyası”. Gəncə-2016
 • Qafqazda milli münaqişələr: milli münaqişələrin yaranmasında Rusiya siyasəti. Gəncə-2016
 • “Əhali  coğrafiyası” fənn proqramı. Bakı -2016
 • “Azərbaycanda  əhalinin Vahid Məskunlaşma  problemləri”. Fənn proqramı. Gəncə-2016
 • “MDB-nin  iqtisadi–sosial və siyasi coğrafiyası” dərs vəsaiti. Bakı-2017
 • Gəncə-Qazax iqtisadi-rayonunda əhalinin məskunlaşmasında Gəncə çayının rolu. Bakı-2017
 • Dini  tolerantlıq  və multikultarizm: Azərbaycanda  dinin tarixi-coğrafi inkişaf aspetləri. Gəncə-2017.
 • Əhalinin təbii artımında hərbi münaqişələrin təsiri. Gəncə-2017
 • Ərzaq və maddi nemətlər istehsalı problemlərinin həlli yolları. Gəncə-2017
 • “Azərbaycanda Əhalinin Vahid Məskunlaşması problemləri” Bakı-2018
 • Azərbaycanda  şəhər və kənd  məskunlaşma sistemi və formaları. Gəncə-2018
 • Böyük Qafqazın cənub  yamacında yaranan sürüşmələr. Sürüşmələrin yaşayış məntəqələrinə təsiri. Gəncə-2018.
 • Torpaq coğrafiyası fənnindən  çöl  təcrü­bə­sinin  aparılmasına  aid metodik vəsair. Bakı-2018.
 • Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda  əhalinin məskunlaşması (şəhər və kənd yaşayış məntəqələri). Gəncə-2019.
 • Şəmkir rayonunun təbii sərvətlərinin  ərazi təşkili. Gəncə-2019.
 • Miqrasiya prosesləri və onun  yaratdığı iqtisadi sosial  problemlərin  Azərbaycanın beynəlxalq inkişafına mənfi təsiri. Gəncə-2019.
 • Azərbaycanda işğal olunmuş ərazilərdə yaranan iqitisadi-ekoloji problem-lərin qiymətləndirilməsi. Gəncə-2019.
 • Effectof migration process on the national composition of Azerbaiyan. USA.New York,.2019.
 • MIGRATION PROCESS; THE MANAGEMENT MECHANISM OF THE INTERNATIONAL AND INTERNAL MIGRATION IN AZERBAIJAN. IJAST/article/view/10001,Vol. 29 No. 05 (2020)
 • Azərbaycan Respublikasının iqtisadi coğrafiyası. Fənn proqramı Gəncə-2020.
 • ФАКТОРЫ ВЛИНИ НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИ НАСЕЛЕНИ В ГНДЖА- ГАЗАХСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ TBILISI-2020
 • MIGRATION PROCESS IN AZERBAIJAN: DISADVANTAGED MIGRATION PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS. Jouranal Impact Factor 7.223. https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/2416

 292-297

 • Socio-cultural aspects of tourism. Социально-культурные аспекты туризма. Published by Escuela Universitaria de Turismo, Online ISSN: 19894635, 11397861.
 • PAST AND PRESENT TRENDS OF HOSPITALITY IN GEORGIA. Paris, Francehttps://conferencious.comAugust 21st-22nd,2021.
 • Turizm əməliyyatlarının ətraf mühitə təsirləri və istirahət fəaliyyətləri: Antaliyada  və Azəbaycandakı milli parklar üçün tətbiq. Atatürk universiteti, uluslararası Coğrafiya və Turizm Sempozyumu, 14-15 ekim 2021
 • Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun əhalisi: Demoqrafik göstəricilər. Gəncə-2021.
 • Ermənilərin işğalı nəticəsində  məhv edilən  tarixi-dini abidələrimiz. Gəncə-2021.
 • Qloballaşan dünyada urbanizasiya prosesi və onun inkişafı. Gəncə-2022.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli şürun dircəlişi. H. Əiyevin anadan olmasının 100 iliyinə həsr olunmu. Elmi konfrans. I hissə. Gəncə-2023
 • Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun təbii ehtiyatlarının  coğrafi amillərlə bağlılığı. Gəncə-2023.

Dos. Hacıyeva Nəsibə Niyaz qızı

 1. Həyatı

1968-ci il sentyabrın 19-u Xanlar rayonu (indiki Samux rayonu) Qarabağlar  kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşam. Hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayıram. Subayam

 • Təhsili

1985-ci ildə Samux rayonu, Qarabağlar kənd orta məktəbi bitirmişəm,1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya ixtisasıl üzrə hazırlıq kursuna qəbul olmuşam. 1992-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakultəsinin məzunu olmuşam. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakultəsinin hidrometereologiya kafedrasının dissertanturasına qəbul  olmuşam.

 • İş təcrübəsi

1992-ci ildə K.D. Uşinski adına 29 saylı orta məktəbə təyinatla  coğrafiya müəllimi təyin olunmuşam. 1996-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya kafedrasının  stajçi müəllim, müəllim, baş müəllim, hazırda isə dosent vəzifəsində çalışıram.

 • Elmi fəaliyyəti

1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakultəsinin hidrometereologiya kafedrasının dissertanturasına qəbul  olmuşam.  2008-ci ildə AMEA-nın Coğrafiya İnstitutunun eımi şurasında “Azərbaycan ərazisində sutkalıq maksimum yağıntıların daşqın yaranmasında rolunun tədqiqi”adlı dissertasiya mövzusunu müdafiə edərək, coğrafiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışam. Hazırda  “Gəncə fiziki-corafi rayonunda hidro-rekreasiya ehtiyatlarının potensial imkanlarının qiymətləndirilməsi”adlı coğrafiya elmləri doktoru proqtamı üzrə dissertasiya mövzum təsdiq olunub və bu sahədə çalışıram.

 • Pedaqoji fəaliyyəti

1992-ci ildə K.D. Uşinski adına 29 saylı orta məktəbə təyinatla  coğrafiya müəllimi təyin olunmuşam. 1996-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya kafedrasının  stajçi müəllim, müəllim, baş müəllim, hazırda isə dossent vəzifəsində çalışıram

 • Ədəbi-bədii yaradıcılığı – yoxdur_ _ _ _
 • Elmi fəaliyyətdə aldığı ən mühüm nəticələr

   Aparılan  tədqiqatların  əsasında aşağıdakı nəticələr alınmışdır:

 • Mövcud statistik metоdları tətbiq etməklə sutkalıq maksimum yağıntılara və maksimal su sərflərinə dair  sıraların təsadüfi və bircins olması qənaətinə gəlinmiş və həmin sıralara birgə yanaşma nəticəsində məlum оlmuşdur ki, onlar arasında sinхrоnluq mövcuddur;
 • Rayоnlar üzrə müхtəlif miqdarda yağıntıların düşdüyü gunlərin sayı müхtəlif hündürlüklər üzrə təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yağıntılı günlərin il ərzində  sayı hündürlükdən asılı оlaraq dəyişməklə Böyük Qafqazın şimal-şərq  yamacında 132-yə, Cənub yamacında 113-ə, Kiçik Qafqazda 118-ə, Lənkəran Təbii Vilayətində 116-ya və Naхçıvan MR-da isə 92-yə qədər azalır;  
 • Sutkalıq maksimum yağıntıların aylar üzrə  və ən intensiv yağıntının ayrı-ayrı fəsillərdə müşahidə оlunma tezliyi müəyyən edilmiş, o cümlədən ən intensiv yağıntının rayоnlar üzrə şiddəti təyin olunmuşdur. Aparılmış tədqiqatlar ilk dəfə оlaraq sutkalıq maksimum yağıntıların оrta çохillik хəritəsinin tərtib edilməsində istifadə edilə bilər.
 • Sutkalıq maksimum yağıntıların hündürlüklər üzrə hesablanmış qiymətlərinə əsaslanan rayоnlaşdırılma aparılmışdır;
 • Maksimal su sərflərinin aylar üzrə müşahidə оlunma tezliyi  müəyyən edilərək ümumiləşdirilmişdir;
 • Müхtəlif rayоnlarda daşqın rejimli çayların hidrоqraflarının parçalanmasına əsasən  yağış sularının çayların ümumi qidalanmasında rolu müəyyənləşdiril-miş və eyni zamanda onların  maksimal su sərflərində miqdarı təyin edilmişdir;
 • Sutkalıq maksimum yağıntılar və ekstremal su sərfləri arasında statistik əlaqələrin mövcudluğu müəyyən edilmiş və bu əlaqələrin kifayət qədər sıх olduğu,  Lənkəran Təbii Vilayəti ərazisi çayları üçün sutkalıq maksimum yağıntılara əsasən yağış daşqınlarının su sərflərini hesablamağa imkan verən çохluq kоrrelyasiya tənlikləri alınmışdır.
 • Müəyyən edilmişdir ki, daşqın rejimli çaylarda  meteоrоlоji məntəqələrin çох və  sıх yerləşməsi sutkalıq maksimum yağıntılarla maksimal su sərfləri arasında sinхrоn əlaqəni daha aydın göstərir və bu əlaqələrin sıхlığının yüksək оlmasına səbəb оlur.
  • Ən mühüm elmi nəticələrin məzmunu, çap olunduğu jurnal, tətbiqi, elmi və ictimai faydalığı.
Ишин  адыИшин нювцНшриййат, журнал вс.адывйериИшин hъмиЩм мцллиф
1Гидрометеоролорические аспекты использовани дождевых водмгалАзрбайъан Халг Ъумщуриййтинин  80 иллийин щср олунмуш елми конфрансын материаллары Бакы, 1998, сщ.185-18620 стр.Мамедов М. Иманов Ф.
2Ипк йолу кечн разилрд атмосфер йаьынтылары в онларын йол тикинтисин тсиримгалИпк йолунун брпасынынъ оьрафи проблемлри елми конфрансынын материаллары. Бакы, БДУ,  1999, сщ.181.0 сщ 
3Азрбайъан разисинд суткалыг максимум йаьынтыларын тдгигиндаирмгалЩ.ЗрдабиадынаЭнъДювлтПедагожи Институту-нунЕлмисрлрмъмусиБакы: «Мцтръим», 1999, сщ.2021.0 сщ 
4Азрбайъан разисинд йаğынтыларын пайланма хцсусиййтимгалЛнкран Дювлт Университети. Ъоьрафийа в еколоэийанын консептуа лмсллри (Елми срлрин мъмуси) Лнкран, 1999, сщ. 3-53.0 сщМммдов М.
5Азрбайъан разисинд шиддтли йаьышлар в дашгынлармгалЙУНЕСКОнун Бейнлхалг Щидроложи програм цзр Азрбайъан Милли Комитси. Иглим, су в траф мцщитин елми-практики конфрансынын материаллары. Бакы. 1999, сщ. 110-1112.0 сщ 
6Роль водных ресурсов в развитии общества их рациональное и комплексное использование в современных условихмгалЭнъ Дювлт Университетинин Елми срлр мъмуəси. Бакы. 2000. сщ.3301.0 сщМамедов Х.
7Суткалыг максимум йаьын-тылар в онларын Азрбайъан Республикасы чайларында йаьыш дашгынларынын мл элмсинд ролумгалЙУНЕСКОнун Бейнлхалг Щидроложи програм цзр Азрбайъан Милли Комитси. «Тмиз су» мювзусунда Бейнлхалг су эцнцн щср олунмуш елми-практики конфрансынын мгаллр топлусу. Бакы, 2001, сщ. 48-525.0 сщ 
8Суткалыг максимум йаьынтыларын Азрбайъан чайларында дашгынларын йаранмасына тсиримгалАзрбайъанын Ъоьрафийа Ъмиййтинин срлри. ЫХ  ъилд. Азрбайъан Реэионал инкишафынын сосиал-игтисади в екоъоьрафи проблемлри.  Бакы. 2004,  сщ 377-3859.0 сщ 
9Азрбайъанын дашгын режимли чайлары в онларын гидаланмасында йаьыш суларынын ролумгалБакы Университетинин Хбрлри (Тбит елмлри серийасы). //Бакы. 2004.№ 4. сщ.196-202.7.0 сщ 
10Азрбайъанда суткалыг максимум йаьынтыларын мл элмси в пайланма хцсусусиййтлримгалАзрбайъанРеспубликасы «Тщсил» ъмиййти, «Билэи» дрэиси, Елми-техники информасийа бцллетени. Бакы. 2004. №46.сщ. 37-4711.0 сщ 
11  Суткалыг максимум йаьынтыларын Азрбайъан разисинд щцндцрлцй эюр дйишмси  мгал  Бакы Университетинин Хбрлри (Тбителмлрисерийасы). Бакы. 2006.№ 2. сщ.159-163  5.0 сщ 
12Суткалыг максимум йаьынтыларын гыса мцддтли щидроложи прогнозларын ттбиги заманы истифад преспективлримгалАзрбайъан Республикасы Еколоэийа в Тбии Срвтлри Назирлийи. Щидрометоролоэийа в траф мцщитин мониторинги. Бакы, 2006. № 3.сщ. 137-1415.0 сщ 
13Азрбайъан разисинд чай ахынларынын формалашмасында йаьыш суларынын ролумгалБакы Дювлт Университетинин Ъоьрафийанын бу эцнц в сабащы. Проф.М.А.Мусейбовун анадан олмасынын 80 иллийин щср олунмуш елми конфрансын материаллары. Бакы. 2007. сщ.171-1722.0 сщ 
14Лнкран тбии вилайти разисинд суткалыг максимум йаьынтыларын дйишм хцсу-сиййтлримгалАзрбайъанЪоьрафийаЪ-миййтининсрлри , ХЫЫ ъилд, Бакы, 2008, сщ 295-3006.0 сщ 
15Лнкран тбии вилайтинд суткалыг максимум йаьынты-ларын динамикасымгалАзрбайъанЪоьрафийаЪ-миййтининсрлри , ХЫЫЫ ъилд, Бакы, 2008, сщ 304-3117.0 сщ 
16Кцлк, су ерозийасы в торпаг сцрцшмлринин гаршысынын алынмасымгалАМЕА Энъ Реэионал Елми Мркзин Хбрлр мъмуси. Энъ, 2009, № 373,0 сщ 
17Азрбайъанда гиймтли тбии меш обйектлринин горун-масында эеоеколожи бахышларын зрурилийимгалАМЕА-Энъ Реэионал Елми Мркзин Хбрлр мъмуси. Энъ, 2009, № 383,0 сщ 
18Кичик Гафгаз тбии вилайтинин щидрографийасымгалЭДУ. Елми хбрлр.Энъ-2010. № 3.4.0 сщ. 
19Нахчыван Мухтар Республикасынын чайларынын щидроложи  хцсусиййтлримгалЭДУ. Елми хбрлр.Энъ-2011. № 2.2.0 сщ. 
20Азрбайъанда минерал суларын ъоьрафи йайылмасынын тдгигимгалАМЕА-ЭнъРеэионалЕлмиМркзинХбрлрмъмуси. «Елм» ншрий-йаты. Энъ, 2011.42.0 сщЭ.О. Мурадова
21Иглим  дйишмлринин  глобал сбблриKon-frans mate-rialıЛнкранДювлтУнивер-ситети. ЛнкранРеэионалЕлмиМркзи. Мцасирелминактуалпроблеми. Респуб-ликаЕлмиКонфрансы. Lənkaran-20122.0 сщ.    —
22Heydər Əliyev və Gəncə şəhərin urbanizasiya prosesləriKonfrans materialıGDU. Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubieyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans. II issə. Gəncə 2013 səh.Səh
23 Azərbaycanda günəşli saatların davamiyyəti miqdarının müxtəlif təqdimatları.Konfrans materialıAzərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2013 səh.SəhAbbasova S.
24 Develoopment perspestıve of Masallı based on  entrepreneurshıp in  tourısm sector.məqaləЭнъ Дювлт Универси-тетинин Елми Xəbərləri№ 2 Gəncə. 2014. сщ.209-2135 səhBahramali Khodaei
25Materiklər və okeanların fiziki coğrafiyası(Bakalavr pilləsi üzrə)proqramGəncə -20158 səh
26Heydər Əliyev və Gəncə şəhərin urbanizasiya prosesləri  üzrə)Konfrans materialıGDU. Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubieyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans. II issə. Gəncə 2013 səh.Səh
26Türk dünyasının coğrafiyası (Bakalavr pilləsi üzrə)proqramGəncə 2015  
27MDB-nin fiziki coğrafiyası (Bakalavr pilləsi üzrə)proqramGəncə- 2015  
28Coğrafiyanın müasir problemləri (magistr pilləsi üzrə)proqramGəncə- 2015  
29Coğrafiyanın tarixi və metodologiyası (magistr pilləsi üzrə)proqramGəncə- 2015  
30Qafqazda milli münaqişələr: milli münaqişələrin yaranmasında Rusiyanın siyasətiməqaləGəncə – 2015 A.A.Əhmədli
31Azərbaycanın təbii şəraiti və ehtiyatlarının iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsiDərs vəsaitiBakı-2016  
32Materik və okeanların fiziki coğrafiyasıMetodik vəsaitBakı-2016  
33Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda əhalinin məskunlaşmasında Gəncə çayının roluMəqaləAMEA.Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri XIX cild. Bakı-2017 A.A.Əhmədli  
34Əhalinin təbii artımında hərbi münaqişələrin təsiriKonfrans materialıGDU.Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans III hissə. Gəncə-2017 səh.SəhR.M.Nuriyev A.A.Əhmədli
35Ərzaq və maddi nemətlər istehsalı problemlərinin həlli yollarıKonfrans materialıGDU.Müasir təbiət elmlərin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, III hissə. Gəncə 2017 səh.SəhR.M.Nuriyev A.A.Əhmədli
26Türk dünyasının coğrafiyası (Bakalavr pilləsi üzrə)proqramGəncə 2015  
27MDB-nin fiziki coğrafiyası (Bakalavr pilləsi üzrə)proqramGəncə- 2015  
28Coğrafiyanın müasir problemləri (magistr pilləsi üzrə)proqramGəncə- 2015  
36Qanıx-Əyriçay vadisinin təbii landştaftlarının xüsusiyyətləriKonfrans materialıGDU.Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, III hissə. Gəncə 2017 səh.SəhÜ.G.Hacızadə
37Böyük Qafqazın cənub yamacında sellərin yaranması və ona qarşı mübarizə tədbirləriKonfrans materialıBDU. Strateji yol xəritələri və coğrafi tədqiqatlar mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı 2008Səh 
38Lənkəran təbii vilayətinin iqlim şəraiti,aqroiqlim ehtiyatları və ətraf mühitə atılan tullantıların təsirinin ekoloji təhliliMəqaləBakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmlərin seriyası. 2 Bakı-2008 səh —-
39Azərbaycanda əhalinin vahid məskunlaşma problemləriDərs vəasitiBakı-2018SəhA.Əhmədli
40Böyük Qafqazın cənub yamacının təbii ehtiyatlarının əsas xüsusiyyətləriMəqaləLənkəran Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri. Təbiət elmləri №2 Lənkəran 2018. SəhSəh————
41Şəmkirçay hövzəsində yerləşən çayların  axının ərazi üzrə paylanmasıKonfrans materialıGDU. Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. II hissə. 03-04 may. Gəncə 2019Səh————
42Gəncə şəhəri atmosferinin çirklənməsinə təsir göstərən iqlim amillərinintədqiqiKonfrans materialıTürkiyə Respublikası Küresel dönüşümler ve farklılaşmalar: uluslararsı göç, kentleşme ve aidiyet. Kongre proqram kitapçılığı. 25-27 nisan 2019 Antalya. 2019.səhSəhU.Əliyeva M.Süleymanova
43.Meteorologiya və iqlimşünaslıqFənn proqramıBakı 2019SəhM.Süleymanova
44Qori seminariyasının Azərbaycanla bağlı coğrafi arealıKonfrans materialıBDU. Qazax Filialı. Azərbaycan təhsili və elminin müasir problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. 25 may 2019. Qazax 2019.Səh—-
45Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun turizm rekreasiyanın inkişafında iqlim ehtiyatlarının tədqiqiKonfrans materialıBDU.”Davamlı inkişafın təmin olunmasında turizmin rolu mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın proqramı. 29-30 may. Bakı -2019Səh—-

MƏMMƏDOV  XUDU  BƏHRƏM  OĞLU   

Baş müəllim

Tel: 050–343–88–75,              070–343–88–75

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 07.06.1957-ci ildə Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndində anadan olub
 • 1974-cü ildə Xoylu kənd orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiya-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979-cu ildən 1983-cu ilə qədər Qərb hövzəsi müfəttişliyində mühəndis-müfəttiş
 • 1984-cu ildən 1986-cı ilə qədər Mərkəzi Elmi Tədqiqat Su Ehtiyatlarının kompleks istifadəsi İnstitutunda (Minsk  ş.) kiçik elmi işçi
 • 1992-1996-cı illərdə Cəncə şəhəri 1№li orta məktəbdə müəllim
 • 1996-cı ildən Cəncə Dövlət Universitetində müəllim
 • «Hidrologiya» və «Çay axımı» fənlərini tədris edir                    
 • 22 elmi məqalənin müəllifidir
 • 1987-ci ildə SSRİ  XTNS-nin medalı ilə təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Kür hövzəsində çay axımının idarə olunmasının hidroloji əsasları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1986-ci ildə Bratislavada  (Çexoslovakiya) BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının semina­rı
 • 1987-ci ildə Sverdlovskda Ümumittifaq  konfransı
 • 1989-cu ildə Alma –Atada beynəlxalq elmi-praktik konfrans

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Методика оптимального планировани развити водохозйственной системы с учетом эксплуатационных расходов. //ООН. Экономическа комисси дл Европы. Семинар по водохозйственным системам. Братислава (Чехословаки), 1986
 • О некоторых проблемах научного обосновани экологического стока реки Куры и ее основных притоков (в пределах Азербайджанской Республики)  //Гид­роме­тео­рологи и Экологи. Алматы 2009, №1(52), с.33-39
 • Мамедов Х.Б. Научное  обоснование  экологического стока реки Куры и ее основ­ных притоков как один из путей решени  транс­граничных проблем (в пределах Азербайджанской Республики)  /Современные  аспекты  использовани природно-ресурсного потенциала  трансграничных  рек Центральной Азии. Материалы международной научно-практической конференции. г.Тараз, 10–12 нобр 2009 г., Алматы, 2010, с.242-247

İSGƏNDƏROV AVTANDİL HƏSƏN OĞLU

Baş müəllim

Tel: 050-522-05-18 ,            

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olub

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-93- cu illərdə AzETPİ-də xəritəçi mühəndis
 • 1993-98-ci illərdə Gəncə şəhər 18 saylı orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləmişdir 
 • 1998-ci ildən  GDU –nun coğrafiya kafedrasında müəllim
 • 2003-cu ildən kafedranın baş müəllimidir.
 • 17 elmi və tədris metodik vəsaitin  müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007-ci ildə Tədrisin interraktiv metodlarının aparılması treninqində iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Həqiqi qloballaşmaya ail olmaq bəşəriyyətin əsas vəzifəsidir. AMEA Gəncə Regioal EM 2003.
 • Təbii sərvətlərdən istifadədə dünya təcrübəsi və Azərbaycan GDU 2003
 • Yeni sənayeləşmiş ölkələrin təcrübəsi və Azərbaycan BDU 2007.
 • Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin coğrafi strukturu və onun təkmilləşməsi istiqamətləri AMEA-nin xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası 2010.
 • Azərbaycanda açıq iqtisadiyyatın keçid dövrünün tez bitməsinə təsiri GDU 2012.

Ailəlidir, 2 övladı var.

SÜLEYMANOVA  MEHRİBAN  SARI QIZI

Baş müəllim

Tel: 022-267-77-78

Süleymanova Mehriban Sarı qızı 1975-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmusdur.

1982- ci ildə 25 №-li Nəriman Nərimanov adına orta məktəbə daxil olmuşam. 1992 ci-ildə həmin məktəbi “ Fərqlənmə” ilə bitirmişəm.

 1993-1997-ci illərdə BDU-nin Hidro-Meteorologiya ixtisasın da təhsil almışam.

1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinə daxil olmuşam. 2001-ci ildə “Fərqlənmə “ diplomu  ilə  битирмишəm

1998 – ci ildə GDU –də Coğrafiya kafedrasında böyük laborant vəzifəsində işləmişəm. 2000-ci ildə GDU- də Coğrafiya kafedrasında müəllim, 2015-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyirəm.

15-ə yaxın elmi məqaləsi çap олунубдур.

Ailəliyəm,  iki övladı  var.

Seçilmiş əsərləri

Atmosferdə xırda  konveksiya sistemlərinin proqnozunun xüsusiyyətləri /İqlim, su və ətraf mühit elmi-praktiki konfransının materialları / Bakı – 1999.

Atmosferdə Mezomiqyaslı hərəkətlərin proqnoz edilməsi mümkünlüyü haqqında / İqlim, su və ətraf mühit elmi-praktiki konfransının materialları/Bakı  –  1999.

Atmosferdə xırda konvektiv axınların təhlili və proqnozu / Prof. H.B. Əliyevin  100 illik yubleyinə həsr olunmuş magistrların  Elmi Konfransın materialları/ Bakı – 2000.

Müasir iqlim şəraitində aqroiqlim ehtiyatlarının dəyişməsi tendensiyasının tədqiqi haqqında  /”Su ehtiyyatları : problemləri, perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq su gününə həsrolunmuş elmi-praktiki konfransın materialları  / Bakı –  2003.

Azərbaycanın qərb bölgəsinin müasir aqroiqlim ehtiyyatları. GDU – Elmi əsərlər məcmuəsi  (VIII) Elmi xəbərlər. Dərin konvektiv axınların təhlili və proqnozu . GDU – 2011.

İqlimin dəyişməsində təbii amillərin rolu. Elmi xəbərlər. GDU – 2012.

Havanın təhlili və proqnozunda konvektiv axınlarından istifadə edilməsi . Elmi xəbərləri.  GDU  –  2013

Azərbaycanda Meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin inkişafı. Süleymanova M., Nuriyev R. Elmi xəbərlər. GDU – 2015

ƏLİYEVA ULDUZ NƏRİMAN QIZI

Baş müəllim

Tel: 050-671-04-34

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 26.11.1958-ci il tarixdə Daşkəsən rayonunda anadan olmuşdur.
 •  1976-ci ildə Daşkəsən rayonu S.Vurğun adına  4 saylı orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1976-cı il tarixdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedeqoji İnstitutuna daxil olmuşdur.
 • 1981-ci ildə həmin İnstitutun Biologiya fakülətsini bitirmişdir.
 • 1990-cı ildə Metodist müəllim ixtisas dərəcəsi, 1994-cü ildə isə Ali kateqoriyalı müəllim ixtisas dərəcəsi almışam.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-ci ilin sentyabr ayından Daşkəsən şəhər Nəsimi adına 1 saylı orta bəktəbdə biologiya  müəllimi kimi işə başlamışdır.
 • 21.11.1995-ci il tarixindən 21.10.2003 tarixinə qədər Gəncə şəhəri Ş.İ.Xətai adına 13 saylı orta məktəbdə fəaliyyətimi  biologiya-coğrafiya müəllimi kimi davam etdirmişdir.
 • 25.12.2003-ci il tarixdən Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya Kafedrasında ekologiya fənnini tədris etməyə başlamışdır.
 • 07.04.2009-cu ildə isə Baş müəllim dərəcəsi almışdır.
 • 10 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və  Hüquqi dövlətin quruculuğu problemləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 •  
 • Müəllimlər qurultayının, Qadınlar qurultayının , qaçqın və məcburi köçkünlərə təşkil edilmiş respublika əhəmiyyətli toplantıları iştirakçısı olmuşdur

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Təbiət fənlərinin tədrisində ekoloji tərbiyyənin öyrənilməsi yolları. GDU. Elmi Əsərlər Məcmuəsi, 2003.
 • Gəncəçay hövzəsinin torpaqları. GDU. Elmi Xəbərlər, 2008.
 • Gəncə-Qazax zonasının mineral tikinti materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. GDU, 2008.
 • Tərtərçay hövzəsinin təbii şəraiti və onun çay axınına təsiri. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AKTA. Akademiyanın Elmi Əsərləri, 2008.
 • Gəncə-Qazax düzənliyinin torpaqları. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, AKTA. Akademiyanın Elmi Əsərləri, I buraxılış, 2008.
 • Göy-göl Milli Parkında elmi tədqiqat işlərinin vacibliyi. AMEA- nın.  Xəbərlər məcmuəsi, № 46, 2011.
 • Orta Xəzərdə külək və qradiyent axınları. GDU. Elmi Xəbərlər, 2011.
 • Azərbaycan sahillərind qasırğalı küləklərin paylanması. GDU. Elmi Xəbərlər, 2012.
 • Xəzər akvatoriyasında meteoroloji elementlərin paylanması. GDU. Elmi Xəbərlər, 2012.
 • Xəzər dənizinin geoloji inkişaf tarixi. GDU. Elmi Xəbərlər, 2012.\

Ailəlidi, iki övladı, üç nəvəsi var.

Roza Əlizadə

Name:/  Ad və SoyadRoza Əlizadə
Date of birth:/ Doğum tarixi06.03.1962
Address:/ÜnvanGəncə şəhəri.Cavadxan küçəsi.bina 53.mənzil 23
Phones:/ Ev telefonu(022)256-31-69
Mobile:/ Mob telefon050-997-71-85
E-mail:rozaalizade9@gmail.com
Nationality:/ MilliyətiAzərbaycanlı
Citizenship: VətəndaşlığıAzərbaycan
Marital Status:/ Ailə vəziyyətiEvli, üç övladı var
Objective:/MəqsədGənc nəsli maarifləndirmək
Education:/Təhsil    Ali 1979-cu ildə  orta məktəbi əla qiymətlərlə  bitirib, 1984-cü ildə ali  məktəbə daxil  olub,  1984-cü ildə  ali məktəbi müvəffəqiyyətlə  bitirib
Specialty Grade:/Xüsusi dərəcə———————
Work Experience:/ İş təcrübəsi1) Elmi Tədqiqat İnstitunda laborant, Müəllimlər İnstitunun Gəncə filialında müəllim 2) 2004-cü ildən  Gəncə Dövlət Universitetində müəllim 3 ) 2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində  baş müəllim 4 ) 2008 – ci ildən   Gəncə Dövlət Universitetinin  dissertantıdır,  namizədlik dissertasiyası üzərində  işləyir
Languages Skills:/ Dil bilgisiAlman, Rus, Gürcü
Computer Skills:/ Kamputer bilgisiMicrosoft Word, İnternet Explorer.
Hobby:/HobbiElmi araşdırma
Qualifications:/VəzifəMüəllim

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Рост листового аппарата и корневой поросли в период вегетации фундука в почвенно –екологических услових Гнджа –Газахской зоны Азербайджана. Телавский Государственный Университет 2008 №2
 2. Azərbaycanın qərb bölgəsində yabanı fındığın yayılması, müxtəlifliyi və genofondunun mühafizəsi ADAU –nun  Elmi əsərlər  Gəncə2014, №1
 3. Систематизаци задач по их мировоззреническим функцим в обучении географии Gəncə 2013
 4. Gəncə-Qazax bölgəsində fındığın becərilməsi perspektivləri Gəncə Regional Elmi Mərkəz  2007, №29.

XƏLİLOV SEYMUR ƏJDƏR OĞLU

Baş müəllim

Tel: 050–612–41–81,              070–282–91–14.

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 25.01.1980-ci ildə Kəlbəcər  rayonunun Qamışlı kəndində anadan olub
 • 1996-cü ildə Kəlbəcər rayonu 60 saylı orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin coğrafiya ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsini  bitirmişdir
 • 2003-cu ildə magistr dərəcəsini bitirmişdir
 • 2006-cı ildə aspiratura şöbəsini bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim işləyir, a.e.ü.f.d.
 • 10 elmi məqalənin müəllifidir,

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Coğrafiyanın tədrisi metodikası

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 • Ali məktəb tələbələriin ekoloji mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları. ADPU. Ped. Psixoloji elmlər ser. Bakı-№ 4. 2006. Səh.141-144
 • Didaktik tədqiqatlarda fənlərarası əlaqənin məzmununa müxtəlif elmi yanaşmalar. BSU. Bakı 2008. Səh 264-270
 • Fənlərarası əlaqənin məzmununa müxtəlif elmi yanaşmalar. ARTPİ Elmi əsərlər №4 Bakı 2008. Səh 219-221

             Ailəlidir, iki övladı var.

Cəfərova Lətafət Hüsən qızı

Baş müəllim

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

27.09.1972 –ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Tər-Tər rayonunda anadan olmuşam

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

.    1989-ci ildə N.Tusi  adına Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin Coğrafiya-Biologiya  fakültəsinə   daxil  olub.

1994-cü ildə həmin universiteti coğrafiya və biologiya  müəllimi ixtisasını ali təhsil səviyyəsi üzrə bitirmişəm.

Gəncə Dövlət Universitetinin 12 yanvar 2017-ci il tarixli  № 3/15 saylı əmri ilə coğrafiya kafedrasına 5408.01-“Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geokimyası və geofizikası” ixtisası üzrə dissertant qəbul olmuşam.

    ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994- 2000-ci illərdə Tərtər  rayon 2 saylı orta məktəbdə coğrafiya müəllimi işləmişəm.
 •  2000 -2002 ci illərdə   Gəncə Məişət Xidməti  Kollecində müəllim işləmişəm.
 •   2002–ci ildən -2014-cü ilədək Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun  Gəncə  filialının “Təbiət və İctimai fənlər” kafedrasında  baş müəllim işləmişəm.
 • 2014-cü ildən isə Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007-ci ildə Tədrisin interraktiv metodlarının aparılması treninqində iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

“Küçük Kafkas dağlarının  yamaçlarının landşaft-ekoloyı   koşullarının uydu yardımı ileincelenmesı  ve  değerlendırılmesı” “InGlobe Academy” (INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS V) Beynəlxalq konfransın materialları. Türkiyə.  Ankara 02-04 May 2019

“Оценка агроирригационныхландшафтов предгорных равнин Малого Кавказа рентгенодифрактометрическим анализом”. IX International Scientific And Technical Conference “Modern Problems Of Water Management, Environmental Protection, Architecture And Construction”. Beyəlxalq konfransının materialları. Gürcüstan. Tbilisi 22-27 iyul 2019

THE SITUATION OF STUDYING THE DANGERS AND RISK OF ANTHROPOGENIS TRANSFORMATIONS IN NATURAL LANDSCAPES Ceske respublika Veda a perspektivy. Praha Ceske respublika Veda a perspektivy. Praha 2022

ASSESSMENT OF SUBNIVAL AND MOUNTAIN-LAWN LANDSCAPE-ECOLOGICAL CONDITIONS OF HIGH MOUNTAINS  журнал «Персрективи  таинноваци науки» Сери «Редагогика». КИЕВ 2022

    Ailəlidir, 2 övladı var.

SADIQOV TƏVƏKGÜL TOFİQ OĞLU

Baş müəllim

Tel: 050-353-73-51

Sadıqov Təvəkgül Tofiq oğlu  1979-cu ildə Şəmkir rayonunun Sabirkəndə anadan olmuşam.

2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya ixtisasını bitirmişəm.

2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsinə qəbul olunmuşам.

2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistraturasını bitirmişəm.

2012-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin doktoranturasına  qəbul olunmuşam.

2004-cü ildən  ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında müəllim, 2011-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışıram.

8 elmi məqalənin müəllifiyəm. Щал-щазырда тщсилини давам етдирирм.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm.

Ailəliyəm, 3 övladım var..

Bağırova  Firəngiz  Rəfail  qızı

Coğrafiya kafedrasının müəllimi

18.06.1990-cı il tarixində Ağdam rayonunda anadan olmuşam

 2007-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakultəsinin Tarix-coğrafiya ixtisasına qəbul olmuşam.

2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakultəsinin Tarix-coğrafiya ixtisasını bitirmişəm.

2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycanin fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə qiyabi magistr pilləsinə daxil olmuşam .

2014-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycanin fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə qiyabi magistr pilləsini bitirmişəm.

Gəncə Dövlət Universitetinin 22 dekabr 2015-ci il tarixli  №3/340 saylı əmr ilə coğrafiya kafedrasına 5401.01- “İqtisadi coğrafiya” ixtisası üzrə doktorant qəbul olmuşam.

 2012-ci il Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Müəllimlərin İşə Qəbulu imtahaninda iştirak edərek  Kəlbəcər rayonu 57 saylı tam məktəbinə coğrafiya müəllimi kimi işə qəbul olmuş və müəllim kimi fəaliyyətə başlamışam.

2021-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında müəllim işləyirəm.

             Bir sıra elmi məqalələrin müəllifiyəm.

 1. Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası   və Gəncə – Qazax iqtisadi rayonunda sosial  iqtisadi inkişaf problemləri
 2. Gəncə – Qazax  iqtisadi rayonunda  səhiyyə obyektlərinin ərazi təşkili və inkişaf problemləri
 3. Gəncə – Daşkəsən sənaye qovşağının formalaşmasında aqrar – sənaye kompleksinin rolu
 4. Gəncə şəhərinin təsərrüfat strukturu və onun təkmilləşməsi problemləri
 5. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında baş verən struktur dəyişiklikləri
 6. Azərbaycanda məskunlaşma areallarinin formalaşmasina su hövzələrinin təsiri
 7. Экономико-географические проблемы совершенствовани отраслевой структуры Гнджа-Дашкесанского промышленного узла в пределах азербайджанской республики.  ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА сери биологи. науки о земле. 2019
 8. Хозственна структура и проблемы экономико – географического развити промышленных узлов Азербайджана . Географi та туризм, Киiв  2020
 9. Проблемы совершенствовани хозйственной структуры городоз и ее значение в демографическом развиниши. Жаратылыстану гылымдары бıлıмıн жанартылган мазмуны жагдайында модернизацилау”  Халыкаралык гылыми – практикалык конференци  Казакстан Республикасы географи институты. Алматы. 02-03.03.2017

Ailəliyəm. 2  övladım var.        

Səmədova Nəhayət Qəşəm qızı

Coğrafiya kafedrasının müəllimi

26.03.1988 – ci il  tarixində  Ukrayna Respublikasının  Donetsk  vilayətinin Dmitrov şəhərində anadan olmuşam.

1995 – ci il ildə Azərbaycan Respublikasında 1 -ci sinifə getmişəm.

2006 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Coğrafiya fakültəsinə daxil olmuşam.

2010 – cu ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin  “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası ”  ixtisası üzrə magistr pilləsinə qəbul olmuşam.

 2012 – ci il tarixindən Gəncə Dövlət Universitetinin  Coğrafiya   kafedrasında laborant işləmişəm.

2019 – cu ildən Coğrafiya   kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıram.

Bir sıra elmi  məqalənin müəllifiyəm.

 Ailəliyəm, 2 övladım var.

Kamilli Nərmin Məmməd qızı

1999-cu il 15may tarixində  Şəmkir rayon Könüllü kəndində anadan olmuşam.

15 sentyabr 2005-ci ildə Şəmkir rayon Zakir Namazov adına Könüllü 2saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam

         2016-cı ildə Şəmkir rayon Zakir Namazov adına Könüllü 2saylı tam orta məktəbin 11-ci sinifini bitirmişəm.

2016-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Coğrafiya müəllimliyi ixtisasına daxil olmuşam.

2020-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Coğrafiya müəllimliyi ixtisasının bakalavr pilləsini bitirmişəm.

         2020-2022- ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura pilləsində təhsil almışam.

         2022-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında müəllim fəaliyyətimə başlamışam.

Məmmədova Hicran Qələndər qızı 

18.08.1962-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam.1969-ci ildə Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil  olmuşam.1979-cu ildə 43 saylı orta məktəbin 10-cu sinfini bitirmişəm.

1982-ci ildə elektron-sənaye texnikumuna daxil olmuşam və 1985-ci ildə  həmin texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.1985-ci ildə Gəncə Ərazi Hidrometeorologiya İdarəsində Hidroloq vəzifəsində işləmişəm.1993-cü ildən 2 saylı Təmir-Tikinti İdarəsində kadrlar şöbəsinin inspektoru  vəzifəsində işləmişəm.

1998-ci ildə  Texnologiya Universitetinin Gömrük ixtisasına qəbul olunmuşam.

1999-cu ildə  Gəncə Dövlət  Universitetinə  Riaziyyat ixtisasına (qiyabi ) köçürülmə ilə qəbul olunmuşam. 2003-cü ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin  Riaziyyat ixtisasını bitirmişəm. 2004-cü ildə    ixtisasdəyişməyə qəbul olub, coğrafiya müəllimliyi   diplomu almışam.

2002-ci ildən  Gəncə Dövlət  Universitetində  Coğrafiya kafedrasında laborant  vəzifəsində işləyirəm.

YAP-ın üzvüyəm.

Hal- hazırda böyük laborant vəzifəsində işləyirəm.

2023-cü ildə əmək fəaliyyətimi nəzərə alaraq rəhbərlik tərəfindən  fəxri fərmanla təltif olunmuşam.

Ailəliyəm. 2 övladım var.

Мəmmədova Lalə Oruc qızı

Məmmədova Lalə Oruc qızı 1962-cı ildə  Goranboy rayonun Borsunlu kəndində anadan olmuşam.

1969-cu il də orta məktəbin 1 sinfinə daxil olub, 1979-cu ildə orta məktəbi bitirmişəm.

1984-cü ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun Yeyinti sənayesi fakültəsini bitirmişəm.

1989-cu ildə Beyləqan rayonunun Mil üzümçülük sovxosunda1 № li şərab emalı zavodunda laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışam.

2004-cü ildə ixtisasdəyişmə kursunda Coğrafiya müəllimliyi ixtisasına yiyələnmişəm.

2012-ci ildə 2-ci təhsil almaq üçün Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam.

2000- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında laborant vəzifəsini çalışıram.

Ailəliyəm.

Əliyeva Yeganə Mürşüd qızı

      Əliyeva Yeganə Mürşüd qızı  1971-ci ildə Ağdam rayonunun Muğsnlı kəndində anadan olmuşam.

1978- ci ildə Muğanlı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuşam, 1988-ci ildə həmin məktəbi bitirmişəm.

2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsinə daxil olmuşam.

2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsini bitirmişəm.

2002-ci ildən Coğrafiya kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmağa başlaşıram.

2001- ci ildən Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüyəm.

Ailəliyəm. 2 övladım var.

Cəfərova Vəfa Yasər qızı

Cəfərova Vəfa Yasər qızı

1966-cı il dekabrın 8-də Gəncə şəhərində anadan olmuşam.

1974-cü ildə Gəncə şəhər 27 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olub, 1984-cü ildə 10-cu sinfi bitirmişəm.

1988-ci ildə “Pambıq əyriciliyinin istehsalatı” ixtisası üzrə texnikomu bitirmişəm.

        2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar İnstitutunun “Yerquruluşu, torpaq və yer kadastrı” ixtisasına daxil olub, 2014-cü ildə İnstitutu bitirmişəm.

        1988-1994-cü illərə anbar müdiri vəzifəsində çalışmışam.

          1994-1997-ci illərdə “Alminium istehsalat” sexində tabelçi, koordinator vəzifəsində işləmişəm.

          2003-cü ildən Gəncə Dövlət Universiteitinin Coğrafiya kafedrasında laborant, 2015-ci ildən böyük lobarant vəzifəsində işləyirəm.

Ailəliyəm, 2 övladım var.

Hüseynova Dinarə Mirəyyar qızı 

Hüseynova Dinarə Mirəyyar qızı  1987 – ci il martın 26 – da Masallı rayonunda anadan olmuşam.

1993 – cü ildə Gəncə  şəhəri M.Hadi adına 10 saylı tam orta məktəbin 1- ci sinfinə daxil olmuşam.

2005-2009-cu illərdə  Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Tarix-Coğrafiya ixtisasın da təhsil almışam.

2010 – 2012 – ci  il tarixində  LDU – nin  “ Fiziki coğrafiya ”  ixtisası üzrə magistr pilləsində təhsil almışam.

2010 – cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində böyük laborant vəzifəsində çalışıram.

         Ailəliyəm, 2 övladım var. 

Qasımova  Günel  Moşu  qızı  

            Qasımova  Günel  Moşu  qızı   24   yanvar   1985 – ci  il  Ağstafa  rayon   Dağkəsəmən    kəndində  anadan  olmuşam. 

1991 –  ci  ildə   Ağstafa  rayon    Dağkəsəmən  kənd  2 saylı    orta  məktəbdə   1-ci  sinfə  daxil  olmuşam. 

2002 – ci  ildə Ağstafa  rayon    Dağkəsəmən  kənd  2 saylı    orta   məktəbi  bitirmişəm. 

2002-2007 -ci illərdə ADPU – nun   Filologiya  fakültəsinin Azərbaycan dili müəllimliyi ixtisasını üzrə təhsil almışam. 

2009 –2016 – cı  illərdə Saatlı  rayon  Qaracalar  kənd  orta  məktəbində   Azərbaycan  dili   müəllimi  vəzifəsində   çalışmışam. 

2022 – ci   ildən  Gəncə  Dövlət  Universitetində  “Böyük  lobarant”  vəzifəsində  çalışıram .

        Ailəliyəm ,  üç  övladım  var

Ərəbova Lətifə  Abbas qızı

Ərəbova Lətifə  Abbas qızı  1959-cu ildə Şəmkir rayonunda anadan olmuşam.

1966-cı ildə Gəncə şəhər 18 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuşam, 1976-cı ildə 10-cu sinfi bitirmişəm.

1977-c ildə Xalça-Mahud kombinatında işə başlamışam.

1985-1991-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun yüngül sənaye fakültəsinin (axşam şöbəsi) Toxuculuq ixtisası üzrə təhsil almışam.

1991-2007-ci illərdə Xalça-Mahud kombinatında işləmişəm.

2007-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında laborant vəzifəsində işləyirəm.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm.

Ailəliyəm.