Cəlilov Azər Müzadil oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Tel: 050-504-98-49

E-mail: azercelilov80@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1980-ci il  avqustun 22-də Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1987-1997-ci illərdə Gəncə şəhəri Cəfər Cabbarlı adına 6 saylı tam orta məktəbində oxumuşdur.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  Tarix fakültəsini bitirmişdir.

2003-ci ildə GDU-nun “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisaslaşması üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2009-cu ildə “Azərbaycan tarixinin tədrisində şagirdlərdə tarixi anlayşların mənimsədilməsinin imkanları və yolları” mövzusunda pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-2015-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasnda müəllim

2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında müəllim

2018-ci ildən  Sosial fənlər kafedrasında baş müəllim

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

   “Qafqaz Albaniyası Sovet tarixşünaslığında” // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və  elmləri seriyası, Gəncə. 2018, № 2, səh. 281-287.

“Gəncə quberniyasına rusların və almanların köçürülməsininbölgənin etnik tərkibinə təsiri” //Geostrategiya jurnalı, Bakı. 2018, № 3 (45) may -iyun səh.54-57

“Erməni riyakarlığının mahiyyəti tarixi mənbələrdə” // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər.Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə. 2018, № 3, səh.218-226

“XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan – Rusiya ticarət-iqtisadi əlaqələri” // GDU .Elmi Xəbərlə.Fundamental, humanitar və təbiət elml   elmləri seriyası,  Gəncə-2019, №2, səh.121-128

“Atabəy – Eldənizlər dövlətinin hərbi sistemi” // Azərbaycan xalçaları.     Elmi – publisistik jurnal. Bakı. 2019, № 32- Cild 9, səh. 136-143

  “Sosial işin tədrisi prosesində müəllim və tələbələrin fəaliyyəti” // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər.Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə-2020, № 2, səh. 127-133

   “Sosial işin tədrisində İnformasiya  Kommunikasiya texnologiyalarından istifadə”// BSU. Elmi əsərlər İctimai-siyasi elmlər seriyasi Bakı-2021, səh.146-150

“Основные методологические принципы построения системы детерминации человеческой жизнедеятельности в эпоху глобализации”// ГРАНИ-Науково теоретичний  альманах Dnipro, Ukraine-2021, cild 24 № 11, səh.31-35, ISSN 2077-1800 (Print), ISSN 2413-8738 (Online) DOI: https://doi.org/10.15421/1721105

“Причины и последствия бытового насилия в семье”// Международный научный журнал, Символ науки, , Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации под номером ПИ № ФС77-61596 от 30.04.2015. Moskva-2022, № 3-2, səh.67-69. İSSN 2410-700X

“Социалъный работник как гарант гражданской безопасности и благополучия” Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук, 2022, №12, səh.115-119, ISSN 2618-7175 (online), E-mail:info@mhs-journal.ru, Сайт: http://mhs-journal.ru

“Azərbaycançılıq ideologiyasının yaranmasında Heydər Əliyevin xidmətləri”// Sumqayıt Dövlət Universiteti  Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlətçiliyinin memarıdır ” Respublika elmi konfrans 04 may 2018, səh.40-42

“İrəvan quberniyasında erməni vəhşiliklərinin qarşısının alınmasında Qafqaz İslam Ordusunun  rolu”// Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqin ilk demokratik dövlətidir” Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfrans material – Gəncə, (23-24 may)  2018, s 276-280

  “ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn Türkiyə  mədəni  əlаqələri”// GDU. Gənc alimlərin III  Beynəlxalq Elmi konfransı I hiss, 2018, səh.71-74

  “Səfəvilər dövlətinin öyrənilməsi tarixinin tarixşünaslığı”// GDU. Gənc alimlərin IV Beynəlxalq Elmi konfransı 2019, səh.32-36

“Влияние Внеаудиторных Учебно-Воспитательных Работна Подготовку Специалистов” // VIII Международная конференция «Летние научные чтений» г. Киев. 31 iyul 2020, səh.65-70

  “Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi problemlərin həllində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu”// Azərbaycan Dillər Universiteti Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Şanlı Azərbaycan” adlı Respublika tələbə-şagird elmi konfrans məruzələrinin tezisləri. Bakı, Mürtəcim, 18 may 2021, səh.92-93

  “Dünyada və Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial -iqtisadi problemləri”// Lənkəran Dövlət Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda xalq, dövlət və ordu birliyinin güçü” adlı onlayn Respublika elmi  konfransın materialları. Lənkəran. 7 may  2021, səh.217-218

  “Azərbaycanda Qaçqın və Məcburi köçkünlərin problemlərinin həllində Beynəlxalq əməkdaşlığın rolu”// VIII Uluslararası Türk dünyası Araşdırmalar sempozyumu.  Niğde, 02-05 Hazıran  2021, 3 cild, səh.241-246

  “Восприятие «равенства» с точки зрения”// The 1 st International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. 582 p. 2022 (13-15 fevral), səh.383-389

  “Ümumimilli lider Heydər Əliyev və Gəncədə mədəni-mənəvi dəyərlərin inkişafı” // Mingəçevir Dövlət Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cı ildönümünə həsr olunan “Heydər Əliyev dühası və müasir Azərbaycan” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans materialları- 4-5may  2022-ci il, səh.117-119

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Azərbaycan Respublikasında, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş beynəlxalq və respublika elmi konfranslarda iştirak etmişdir.