Professor-müəllim heyəti

BALAKIŞIYEV ÜZEYIR QARA OĞLU

Sosial fənlər kafedrasənın baş müəllimi

Tel :

E-mail:

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 03.1952-ci ildə Yevlax rayonun Qaramanlı kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-1975-ci illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsini bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1975-ci ildə Yevlax rayon Qaramanlı kənd orta məktəbində müəllim, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini və direktor vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2010-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında Təbiət və İctimai fənlər kafedrasında müəllim işləmişdir.
 • 2011-ci ildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında  baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya,Politologiya, Fəlsəfə fənnlərini aparır.
 • 11 məqalınin müılifidir.

 MƏQALƏLƏRI

 “Qloballaşma şəraitində milli mədəniyyətin inkişafına dil amilinin təsiri” ADMİU-nun  90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans.

Bakı 21-22 dekabr 2012-ci il

 • Dilin hissi idrakla qarşılıqlı əlaqə problemi. Pedoqoji Universitet Xəbərləri, humanitar elmlər Bölməsi, 2011 № 5
 • Müasir dövrdə dil və təfəkkür problemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi. Müasir mərhəldə sosial fəlsəfənin aktual problemləri.2011, səh. 166.
 • AMEA-nın məruzələri: 2012 №5, səh. 142
 • Milli münasibətlər sistemində Dil siyasəti. AMEA Məruzələri: № 5, Bakı 2012
 • Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial- mədəni inkişaf. Beynəlxalq konfrans materialları 21- 22, dekabr Bakı 2012
 • Müasir Qərbdə Dövlət Dil Siyasətinin inkişaf meylləri : Sosial fəlsəfi aspekt. AMEA Fəlsəfə, Hüquq İnstitutu Beynəlxalq Elmi Nəzəri konfrans materiallları. 28 noyabr Bakı 2012
 • Dövlət dil siyasəti anlayışının əsas mahiyyəti. Azərbaycan dövlət mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Iyul 2013. Mədəniyyət dünyası. Elmi nəzəri məcmuə. XXV buraxılış
 • Azərbaycan Dilinin və mədəniyyətinin inkişaf Perspektivləri. Bakı Avrasiya Universiteti “ Sivilizasiya “ jurnalı. № 4.Bakı 2014
 • Sosialno – politiçna sut movnoi politiki derjavi . Qileya Naukoviy Visnik jurnalı. Ukrayna 2014 .
 • Müasir dövrdə etnodil prosesi:sosial- fəlsəfi aspekt. Bakı Avrasiya Universiteti. Sivilizasiya jurnalı

48

RAMAZANOVA QƏRƏNFIL ƏHMƏD QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.1957- ci ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1976- 1983-cü illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsində təhsil alıb.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1989-cu ildən   Gəncə   Dövlət   Universitetində “ Yüksəliş“  qəzetinin əməkdaşı kimi çalışmışdır.
 • 1991- ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
 • Hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər Kafedrasında baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya,Fəlsəfə, Davamlı insan inkişafı, Genderı giriş fənnlərini aparır.
 • 4 məqalənin müəlifidir.

 MƏQALƏLƏRI

 • BMT-nin İnsan Hüquqları Bəyannaməsi tarixin zərurəti  2010
 • İslamda – “ Qurani Kərim”də azadlıq, demokratiya, müəlliflərin bərabərliyi məsələləri. Professor- müəllimlərin, aspirant və gənc təqdqiqatçıların elmi- tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu) №1 Gəncə 2009
 • İncəsənət – insanı mənəvi kamilliyə qovuşduran mühüm vasitədir. Professor- müəllimlərin, aspirant və gənc təqdqiqatçıların elmi- tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu) №1 Gəncə 2009
 • Xocalı qisasımız- haqq işimiz, namus qeyrət savaşımız. Xocalı soyqırımı ( məqalələr toplusu). Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 22.12.2014- cü il tarixli 3 saylı qərarı ilə çap olunur.Gəncə 2015.

 •  

ƏHMƏDOVA YEGANƏ MEHMAN QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının  müəllimi

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 04.1984-cü il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2006-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsində təhsil almışdır
 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin magistr pilləsində təhsil almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi Tarix Kafedrasında laborant kimi iş fəaliyyətinə başlamışdır.
 • 2011-ci ildəm Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər Kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya ,Sosial işə giriş fənnlərini aparır.
 • 2 məqalənin müəlifidir.

MƏQALƏLƏRI

 • “Türkiyə-İran – Pakistan əlaqələri” mövzusunda məqalənin müəllifidir.
 • Ирано-Турецкие отношения в конце ХХ в. GDU- nun Elmi Xəbərlər, Humanitar və təbiət elmləri seriyası. №3 Gəncə 2013,

51

İSAYEVA AYTƏN CABBAR QIZI

Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 08.1980-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakultəsində təhsil almışdır.

 • 2001-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakultəsinin magistr pilləsində təhsil almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2012 –ci illərdə Gəncə Telekommunikasiyası İdarəsinin Kadrlar Şöbəsində Müvəkkil vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər Kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Politologiya,Sosial Siyasət, Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası və Hüququn əsasları fənnlərini aparır.
 • 1 məqalənin müəlifidir

MƏQALƏLƏRI

 • Bu qan yerdə qalmaz . Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük faciəsidir. Xocalı soyqırımı ( məqalələr toplusu). Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 22.12.2014- cü il tarixli 3 saylı qərarı ilə çap olunur.Gəncə 2015.

MƏMMƏDOVA MƏRZIYƏ BƏŞIR QIZI

Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

06.02.1947 – ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

1969 – 1974-cü illərdə Həsən bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedoqoji

İnstitutunu ( indiki Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

1970 – ci ildə həmin İnstitutun Fəlsəfə kafedrasında (indiki sosial Fənlər kafedrası)  laborant vəzifəsində çalışmışdır. Hal –hazırda da həmin kafedrada baş laborant vəzifəsində çalışır.


 HƏSƏNOVA RUHIMƏ ARIF QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

18.07.1972 – ci ildə Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

1989–1993-cü illərdə Həsən  bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət İnstitutunu ( indiki  Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

1996 – ci ildə həmin İnstitutun Fəlsəfə kafedrasında (indiki sosial Fənlər kafedrası)  laborant vəzifəsində çalışmışdır. Hal –hazırda da həmin kafedrada baş laborant vəzifəsində çalışır.


XƏLILOVA GÜLAFƏT  FAXRƏDDIN QIZI 

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

19.07.1972- ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

1989-1993-cü illərdə Həsən bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedoqoji İnstitutunu ( indiki Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

2004 – ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər kafedrasında baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Hal –hazırda da həmin kafedrada baş laborant vəzifəsində çalışır.


53

MƏMMƏDOVA SEVINC SARI QIZI 

Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

16.07.1986-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

2004-2008-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsində təhsil almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2008-2009-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Milli Təşkilatları Konfederasiyasının Gəncə Regional Nüməyəndəliyinin mühasibi kimi çalışmışdır.
 • 2009-2011-ci illərdə Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatında Qəyyumluq və Himayəçilik Komissiyasının sədr köməkçisi işləmişdir.
 • 2011-2012 ci ildə Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kadrlar üzrə müfəttişi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2012-cildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər Kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır.

                       HÜSEYNOVA  GÜNEL  FARİZ QIZI                                         

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının müəllim

                   E-mail: Gunel_huseynova_91@inbox.ru

   QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 03.1991- ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1.2008-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universiteti nin Tarix-Coğrafiya ixtisasının bakalavr  pilləsini bitirmiş

 1. 2014-2016-cı illərdə Türkiyə Cumhuriyyətinin Fırat Universitetinin Tarix ixtisasının magistr pilləsini bitirmişdir.

3.2019-cu ildən  Türkiyə Cumhuriyyəti Anadolu Universitetində Tarix ixtisası üzrə doktorantura  pilləsində oxuyur hal- hazırda müdafiyə ərəfəsindədir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2011-2014 cü illərdə Azərbaycan tarixi kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmışdır
 • 2014-2017 ci illərdə Daşkəsən rayon Bayan kənd orta məktəbdə Tarix müəllimi vəzifəsində çalışmışdır
 • 2017-2019-cu il tarixlərində Gəncə Dövlət Universitetinin əlavə təhsil fakultəsində kabinə müdiri vəzifəsində çalışdır.
 • 2020-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında müəllim vəzifəsində çalır və həmçinin Qiyabi şöbədə tiyutor vəzifəsində çalışır.
 • 8 məqalənin müəlifidir.

MƏQALƏLƏRI

1.Türkiyə ilə Diplomatik siyasi və İqtisadi əməkdaşlıqda enerji amili GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2014, №1 səh. 226-231.

 1. 1918-ci il mart soyqırımının tarixşünaslığı GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2015, №2 səh. 243-246.
 2. Qafqazın antik dövr arxeoloji abidələri Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans Gəncə 2015 I hissə səh 281-286
 3. Azərbaycan Publisistikasında Milli-mənəvi dəyərlər Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı Gəncə 2016 I hissə səh 101-104
 4. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin varisidir Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Şərqin ilk demokratik dövlətidir Gəncə 2018 Elmi konfransın materialları səh 62-65

6.Azərbaycan təhsilinin dünyaya inteqrasiyasında multikultural təhsilin önəmi. Humanitar elmlərin inkişafı strategiyası Respublika elmi kinfransı Bakı 6-7 Mart 2021 Səh 94

 1. Mustafa kamal atatürk`ün mədəniyyətə dair baxışları. Doğumunun140 yılında atatürk uluslararası sempozyumu 19 May Samsun ,Türkiyə 2021 səh 123-125
 2. Azərbaycan qazının Türkiyə vasitəsiylə avropa bazarlarına nəqli birgə strateji maraqların təcəssümüdür GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə,2020 №2 səh 139-səh143

Cəlilov Azər Müzadil oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Sosial fənlər kafedrasının    baş müəllimi

Tel: 050-504-98-49

E-mail: azercelilov80@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1980-ci il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1987-1997-ci illərdə Gəncə şəhər C.Cabbarlı  adına 6 saylı tam orta məktəbdə oxumuşam.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

2001-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.

2003-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisaslaşması üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2009-cu ildə “Azərbaycan tarixinin tədrisində şagirdlərdə tarixi anayşların mənimsədilməsinin imkanları və yolları” mövzusunda 13.00.02-Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (tarixin tədrisi metodikası) üzrə tarix üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-2015- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasnda fəaliyyətə başlamışdır.

2015-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında müəllim, 2018-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

35 elmi məqalə elmi məqalənin, bir kitabın, bir metodik vəsaitin, yeddi fənn proqramının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

   Təhsil sahəsində sosial iş

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.