Professor-müəllim heyəti

MƏMMƏDOV ASİM ŞƏFAYƏT OĞLU47

Sosial fənlər kafedrasının müdiri , Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

·        02.04.1975-ci ildə Şəki rayonu, Kiş kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

·        1992–1993-cü illərdə Ankara Universitetində Türk dili təhsili almışdır.
·        1993-1998-cü illərdə Gazi Universiteti. İqtısadiyyat və idarəetmə fakültəsində təhsil almışdır.
·        1999-2002-ci illərdə Ankara Universiteti, Sosial elmlər institutu,
 • Beynəlxalq münasibətlər magistratura təhsili almışdır.
 • 06.2015-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  Fd seriyalı 09585 nömrəli diplomuna əsasən  siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adı almışdır.
 • 2010 –cu ildə “Kan kırmızısı devrim” adlı kitabı nəşr olunmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2011-ci ildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Fəlsəfə

kafedrasında  müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya,Politologiya,Sosial işə giriş,Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər,Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi,Sosial proqramlar və xidmətlər,Sosial siyasət,Sosial işdə tədqiqat metodları,Azərbaycanda sosial yardım sistemi fənnlərini aparır.
 • 14 məqalənin müəllifidir.

MƏQALƏLƏRI

 • Kan kırmızısı devrim.Elmi eser. İstanbul, Bilim+Gönül, 2010.
 • Məmmədov A. “Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan Dış Politikası”. Edit: S. Aran. Heydər Əliyev və Çağdaş Azərbaycan Dövlətçiliyi. İstanbul, “Kutup yılıdızı”, 2007.
 • Məmmədov A. Geosiyasət və Xəzər dənizi hövzəsində yeni geosiyasi proseslər. “Odlar Yurdu Universitesinin elmi və pedaqoji xəbərləri. 2012. No:33.
 • Məmmədov A. Yeni dünya nizamında Azərbaycanın artan əhəmiyyəti. “Azərbaycanın dövlətçilik tarixi” konfransı. SDU. 24-25 may 2012.
 • Memmedov A. Küresel Enerji Güvenliğinde Azerbaycan’ın Artan Önemi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Üzerine III Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi. Sakarya Universiteti. 15-17 Oktyabr 2012. Adapazarı. Türkiyə.
 • Məxməri inqilabdan sonrakı Rusya-Gürcistan münasibətləri. Journal of Qafqaz

University. № 34, 2012, səh 30-35.

 • 2003-cü il Məxməri inqilabından sonrakı Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində

yeni mərhələ. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri jurnalı. №

35, 2013, səh 137-143.

 • Cənubi Qafqazda beynəlxalq nəqliyyat daşımaları və bölgəsəl inkişafa təsirləri. II Beynəlxalq

bölgəsəl inkişaf konfransı. Əlazığ / Türkiyə. 2013, s 287-301.

 • Причины и следствия «революции роз» в Грузии. Гiлея. Науковий висник. Украинська Академия Наук. Киев, № 80/1, 2014, с 354-357.
 • Türk dünyasının ümummilli lideri. “Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin Qurucusu və Memarıdır” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Gəncə Dövlət Universiteti. Gəncə, 6-7 may 2013. s. 113-128
 • “Heydər Əliyev dönəmində Azərbaycanın xarici siyasəti. Elmi red: Səyyad Aran, Heydər Əliyev və Çağdaş Azərbaycan Dövlətçiliyi. İstanbul, 2007. s. 159-168
 • 2003-cü il Məxməri inqilabından sonrakı ABŞ-Gürcüstan münasibətlərində yeni mərhələ. Sivilizasiya jurnalı. № 7. 2014, s. 171-179
 • Coğrafiyanın gücü: beynəlxalq nəqliyyat daşımalarında Azərbaycanın proqnozlaşdırılan yüksəlişi. I Beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziyumu. Niğde Universiteti. Niğde. Türkiyə. 18-21 mart 2014.
 • Azərbaycanda dini fikir və məzhəblərin yayılmasının bəzi problemləri (1991-2013). VI Beynəlxalq Qara dəniz simpoziyumu. Giresun Unversiteti. Giresun/Türkiyə 06-08 noyabr 2014-cü il.

BALAKIŞIYEV ÜZEYIR QARA OĞLU

Sosial fənlər kafedrasənın baş müəllimi

Tel :

E-mail:

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 03.1952-ci ildə Yevlax rayonun Qaramanlı kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-1975-ci illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsini bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1975-ci ildə Yevlax rayon Qaramanlı kənd orta məktəbində müəllim, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini və direktor vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2010-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında Təbiət və İctimai fənlər kafedrasında müəllim işləmişdir.
 • 2011-ci ildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında  baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya,Politologiya, Fəlsəfə fənnlərini aparır.
 • 11 məqalınin müılifidir.

 MƏQALƏLƏRI

 “Qloballaşma şəraitində milli mədəniyyətin inkişafına dil amilinin təsiri” ADMİU-nun  90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans.

Bakı 21-22 dekabr 2012-ci il

 • Dilin hissi idrakla qarşılıqlı əlaqə problemi. Pedoqoji Universitet Xəbərləri, humanitar elmlər Bölməsi, 2011 № 5
 • Müasir dövrdə dil və təfəkkür problemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi. Müasir mərhəldə sosial fəlsəfənin aktual problemləri.2011, səh. 166.
 • AMEA-nın məruzələri: 2012 №5, səh. 142
 • Milli münasibətlər sistemində Dil siyasəti. AMEA Məruzələri: № 5, Bakı 2012
 • Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial- mədəni inkişaf. Beynəlxalq konfrans materialları 21- 22, dekabr Bakı 2012
 • Müasir Qərbdə Dövlət Dil Siyasətinin inkişaf meylləri : Sosial fəlsəfi aspekt. AMEA Fəlsəfə, Hüquq İnstitutu Beynəlxalq Elmi Nəzəri konfrans materiallları. 28 noyabr Bakı 2012
 • Dövlət dil siyasəti anlayışının əsas mahiyyəti. Azərbaycan dövlət mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Iyul 2013. Mədəniyyət dünyası. Elmi nəzəri məcmuə. XXV buraxılış
 • Azərbaycan Dilinin və mədəniyyətinin inkişaf Perspektivləri. Bakı Avrasiya Universiteti “ Sivilizasiya “ jurnalı. № 4.Bakı 2014
 • Sosialno – politiçna sut movnoi politiki derjavi . Qileya Naukoviy Visnik jurnalı. Ukrayna 2014 .
 • Müasir dövrdə etnodil prosesi:sosial- fəlsəfi aspekt. Bakı Avrasiya Universiteti. Sivilizasiya jurnalı

RAMAZANOVA QƏRƏNFIL ƏHMƏD QIZI48

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.1957- ci ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1976- 1983-cü illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsində təhsil alıb.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1989-cu ildən   Gəncə   Dövlət   Universitetində “ Yüksəliş“  qəzetinin əməkdaşı kimi çalışmışdır.
 • 1991- ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
 • Hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər Kafedrasında baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya,Fəlsəfə, Davamlı insan inkişafı, Genderı giriş fənnlərini aparır.
 • 4 məqalənin müəlifidir.

 MƏQALƏLƏRI

 • BMT-nin İnsan Hüquqları Bəyannaməsi tarixin zərurəti  2010
 • İslamda – “ Qurani Kərim”də azadlıq, demokratiya, müəlliflərin bərabərliyi məsələləri. Professor- müəllimlərin, aspirant və gənc təqdqiqatçıların elmi- tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu) №1 Gəncə 2009
 • İncəsənət – insanı mənəvi kamilliyə qovuşduran mühüm vasitədir. Professor- müəllimlərin, aspirant və gənc təqdqiqatçıların elmi- tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu) №1 Gəncə 2009
 • Xocalı qisasımız- haqq işimiz, namus qeyrət savaşımız. Xocalı soyqırımı ( məqalələr toplusu). Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 22.12.2014- cü il tarixli 3 saylı qərarı ilə çap olunur.Gəncə 2015.

ƏLIYEV RAFIQ HÜSEYN OĞLU52

Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 05.1953-cü ildə İmişli rayonunun Yalavac kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2005 –ci ildə Sulxan Savah Orboliyaniadına Pedoqoji Universitetinin hüquqşünas ixtisasını bitirib.

2007-2011 –ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrar istehsalatın idarə edilməsi ixtisasını bitirib.

 ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda müəllim işləyib.
 • 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində idman oyunları üzrə şöbə müdiri işləyib.
 • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər Kafedrasında müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya,Politologiya, Fəlsəfə, Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası və Hüququn əsasları fənnlərini aparır.
 • 2 məqalənin müəlifidir.

MƏQALƏLƏRI

 • İdeologiya. ADAU, Elmi əsərləri, № 2, Gəncə , 2015, səh.. 117-121
 • Siyasi lider və siyasi liderçilik. GDU, Elmi xəbərləri, Gəncə 2015

ƏHMƏDOVA YEGANƏ MEHMAN QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının  müəllimi

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 04.1984-cü il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2006-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsində təhsil almışdır
 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin magistr pilləsində təhsil almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi Tarix Kafedrasında laborant kimi iş fəaliyyətinə başlamışdır.
 • 2011-ci ildəm Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər Kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya ,Sosial işə giriş fənnlərini aparır.
 • 2 məqalənin müəlifidir.

MƏQALƏLƏRI

 • “Türkiyə-İran – Pakistan əlaqələri” mövzusunda məqalənin müəllifidir.
 • Ирано-Турецкие отношения в конце ХХ в. GDU- nun Elmi Xəbərlər, Humanitar və təbiət elmləri seriyası. №3 Gəncə 2013,

 


 

İSAYEVA AYTƏN CABBAR QIZI51

Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel :

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 08.1980-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakultəsində təhsil almışdır.

 • 2001-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakultəsinin magistr pilləsində təhsil almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2012 –ci illərdə Gəncə Telekommunikasiyası İdarəsinin Kadrlar Şöbəsində Müvəkkil vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər Kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Politologiya,Sosial Siyasət, Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası və Hüququn əsasları fənnlərini aparır.
 • 1 məqalənin müəlifidir

MƏQALƏLƏRI

 • Bu qan yerdə qalmaz . Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük faciəsidir. Xocalı soyqırımı ( məqalələr toplusu). Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 22.12.2014- cü il tarixli 3 saylı qərarı ilə çap olunur.Gəncə 2015.

 

MƏMMƏDOVA MƏRZIYƏ BƏŞIR QIZI

Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

06.02.1947 – ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

1969 – 1974-cü illərdə Həsən bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedoqoji

İnstitutunu ( indiki Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

1970 – ci ildə həmin İnstitutun Fəlsəfə kafedrasında (indiki sosial Fənlər kafedrası)  laborant vəzifəsində çalışmışdır. Hal –hazırda da həmin kafedrada baş laborant vəzifəsində çalışır.


 HƏSƏNOVA RUHIMƏ ARIF QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

18.07.1972 – ci ildə Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

1989–1993-cü illərdə Həsən  bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət İnstitutunu ( indiki  Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

1996 – ci ildə həmin İnstitutun Fəlsəfə kafedrasında (indiki sosial Fənlər kafedrası)  laborant vəzifəsində çalışmışdır. Hal –hazırda da həmin kafedrada baş laborant vəzifəsində çalışır.


 

XƏLILOVA GÜLAFƏT  FAXRƏDDIN QIZI 

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

19.07.1972- ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

1989-1993-cü illərdə Həsən bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedoqoji İnstitutunu ( indiki Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

2004 – ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər kafedrasında baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Hal –hazırda da həmin kafedrada baş laborant vəzifəsində çalışır.


 

MƏMMƏDOVA SEVINC SARI QIZI 53

Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

16.07.1986-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL 

2004-2008-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsində təhsil almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2008-2009-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Milli Təşkilatları Konfederasiyasının Gəncə Regional Nüməyəndəliyinin mühasibi kimi çalışmışdır.
 • 2009-2011-ci illərdə Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatında Qəyyumluq və Himayəçilik Komissiyasının sədr köməkçisi işləmişdir.
 • 2011-2012 ci ildə Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kadrlar üzrə müfəttişi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2012-cildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər Kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır.