ƏHMƏDOVA YEGANƏ MEHMAN QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının müəllimi

Tel : (051) 805-22-11

E-mail:  yeganegdu@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 28.04.1984-cü il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-2006-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  Tarix fakultəsində təhsil almışdır
 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  magistr pilləsində təhsil almışdır.
 • 2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının “Vətən tarixi” ixtisası üzrə doktorantdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin  Ümumi tarix kafedrasında laborant kimi iş fəaliyyətinə başlamışdır.
 • 2011-ci ildəm Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr  pilləsində Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi, sosiologiya, multikulturalizm, fəlsəfə fənlərini aparır.
 • “8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü” münasibət ilə Gəncə Dövlət  Universiteti rektorunun 02.03.2023-cü il tarixli 2/31 əmri ilə Fəxri Fərman ilə təltif olunmuşdur.
 • Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru Şahin Bayramov tərəfindən “Educational and Scientific Activity in a New Time: Realities and Challenges” adlı sertifikat almışdır.
 • Avropa İttifaqının  maliyyə dəstəyi ilə UNİCEF tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində İnkluziv Təhsil üzrə Təlimdə iştirak etmiş və sertifikat almışdır.
 • Prof.Dr.Mustafa Talas tərəfindən Kayseri, Türkiyədəki “XIX Əsrin Ortalarında İnzibati İslahatlar və Şimali Azərbaycanın Sosial Təbəqələri” çıxışına görə sertifikat almışdır.
 • Bakı 2-ci Beynəlxalq elm konferansında “The History of Social Relations in Northern Azerbaijan During The Period of The Commandant`s Control System” çıxışına görə sertifikat almışdır.
 • 12 məqalənin müəlifidir.

MƏQALƏLƏRİ

 • “Ирано-Турецкие отношения в конце ХХ в”// Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər, Humanitar və təbiət elmləri seriyası. №3 Gəncə 2013
 • “Türkiyə-Pakistan-İran münasibətləri XX əsrin 60-cı illərində”// Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərlər. Gəncə, 2013, №3 səh.185-187
 • “Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan  Respublikasının konstitusiyasının yaradıcısıdır”// Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərlər. Gəncə, 2016, №1, səh. 201-204
 • “Erməni vilayəti”nin yaradılması və onun sosial strukturuna dair”// Bakı Avrasiya Universiteti.Sivilizasiya jurnalı, Bakı-2018. cild 7 №1, səh. 202-209
 • “Komendant üsul-idarəsi dövründə Şimali Azərbaycanda sosial münasibətlərin tarixi haqqında”// Conference book. Baku 2nd international conference of science. 1st of Aprel, 2018, Baku/Azerbaıjan, səh 16-20
 • “О роли и состоянии различных сословий в регионах Северного Азербайджана в первой трети Х1Х века”//Пятые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича Сборник статей,Махачкала-2018, səh.131-137
 • “XIX əsrin əvvəllərində Simali Azərbaycanın idarə olunmasında sosial təbəqələrin roluna dair”// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedoqoji psixoloji elmlər seriyası. C.69, № 4, səh. 21-28, 2022
 • “О социальных процессах, происходивших в Северном Азербайджане в 80-90-х годах XIX века, и об их основных последствиях”// МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО. ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Серія: Історичні науки Том 32 (71) № 1 2021. СТ: 83-87
 • “XIX əsrin 60-70-ci illərində Şimali Azərbaycanda keçirilmiş burjua islahatlarının bəzi xüsusiyyətləri haqqında”// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedoqoji psixoloji elmlər seriyası. C.69, № 4, səh. 21-28, 2022
 • “Ulu Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan Multikulturalizmi”// Azərbaycan Dillər Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda V Beynəlxalq elmi konfrans  Bakı-28.04.2022. https://cloud.mail.ru/public/jes5/xdrqrWi12
 • “XIX əsrin ortalarında inzibati islahatlar və Şimali Azərbaycanin sosial təbəqələri”// International congress on social sciences, china to adriatic-XIV june 10-12, 2022. Kayseri, Turkey
 • “XIX əsrin I rübündə Şimali Azərbaycan şəhərlərinin sosial strukturuna dair”// Azərbaycan Respublikasi Elm və Təhsil nazirliyi. Mingəçevir Dövlət Universiteti yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I cild. Mingəçevir, 16-17 dekabr 2022-ci il səh.657-660