dos.Vüsalə Veysəlova

19
Veysəlova Vüsalə Raqif qızı

 • Ümumi tarix kafedrasının müdiri, tarix elmləri namizədi, dosent
 • E-mail: veysalova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1969-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1976-1986-cı illərdə Gəncə şəhər 30 saylı rus orta məktəbində təhsil alıb və məktəbi medalla bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986 – 1990-cı illərdə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Gəncə Dövlət Universiteti ) təhsil almışdır.
 • 2004- cü ildə “ Azərbaycan məhəbbət dastanları etnoqrafik mənbə kimi “ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etdərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2009-cu ildən Ümumi tarix kafedrasının dosentidir.
 • AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantıdır. “ XIX – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Gəncəbasar bölgəsi əhalisinin məişəti və mədəniyyəti ( tarixi – etnoqrafik tədqiqat ) adlı doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-cı ildə ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin təyinatı ilə GDU-nun SSRİ tarixi kafedrasında əmək fəaliyyətinə başlayıb.
 • 1998-ci ildə GDU-nun Ümumi tarix kafedrasında baş müəllim vazifəsinə seçilib.
 • 2009-cu ildən Ümumi tarix kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
 • 2013-cü ildən Ümumi tarix kafedrasının müdiridir.

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2013-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı Qadınlar Şurasının İdarə Heyətinin üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Etnoqrafiya, Orta əsrlər tarixi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Some ethnoqraphical features of the family life of Ganjabasar reqion (X1X-beqinninq of XX century)/ Scientific Conference “İnnovativ trends in teacher education” , İndia, ( Qoa ), Februaru, 15-26, 2014
 • XIX-XX əsrin əvvəllərində Gəncəbasar bölgəsi əhalinin geyim mədəniyyəti (qadın baş geyimləri) Actual problems of the history of the Caucasus,15-16 oktober 2015. International conference

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası II . Bakı, 2005 , № 2
  • “ Dirsə xan oğlu Buğac xan boyu”nda bəzi adətlərə dair GDU. Elmi xəbərlər.Bakı, “Nurlan”, 2006, № 1
  • “ Kitabi-Dədə Qorqud”da bəzi adət-ənənələr barədə“ Tarix və onun problemləri”. Bakı,2007 № 1
  • Musiqi tariximizdən“Tarix və onun problemləri” Bakı, 2007 № 2
  • Bayatılarda maddi mədəniyyət izləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2007 № 2
  • Gəncə şəhəri sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi. Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı,2009 №5
  • Gəncəbasar bölgəsində su kultuna dair Gəncə tarixinin aktual problemlərinə dair II elmi-praktik konfransın materialları Gəncə, 2010
  • Nizami yaradıcılığında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri GREM elmi xəbərləri.
  • Nizami yaradıcılığında milli qadın geyimləri GDU. Elmi xəbərlər. 2012, № 1
  • Gəncə şəhərində sənətkarlığın və ticarətin inkişafına dair GDU. Elmi xəbərlər. 2013, № 4
  • XIX-XX əsrin əvvəllərində Gəncəbasar bölgəsi əhalisinin məişət və mədəniyyətinin bəzi etnoqrafik xüsusiyyətləri“ Tarix və onun problemləri”, Bakı,2014, № 1
  • Some ethnoqraphical features of the family life of Ganjabasar reqion (X1X-beqinninq of XX century) European journal of natural history № 1  2014
  • Traditional national dishes of people of Ganjabasar reqion (X!X-beqinninq of XX centuries) Theoretical Applied Science, № 8,
  • Xocalı: tarixi arayış XOCALI SOYQIRIMI (məqalələr toplusu), Bakı,2014
   • Məhəbbət dastanlarında maddi mədəniyyət ATİ-tu XVII Elmi konfransın məruzələrinin tezisləri .Gəncə.2000
   • “ Əsli və Kərəm” dastanının etnoqrafik tədqiqinə dair “Tarix və onun problemləri”, Bakı 1999,№ 2
   • Məhəbbət dastanlarında bəzi ailə münasibətləri H.Zərdabi adına GDPİ-nin Elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı,1997
   • “Dədə Qorqud “ boylarında atçılıq və ata münasibət haqqında bəzi qeydlər . “ Tarix və onun problemləri”, Bakı,2000, № 1
   • Məhəbbət dastanlarında adət-ənənələr ATİ-tu XVII Elmi konfransın məruzələrinin tezisləri.Gəncə,2000
   • Məhəbbət dastanlarında qonaqpərvərlik “ Tarix və onun problemləri”, Bakı,2000, № 2
   • Ata obrazı məhəbbət dastanlarında GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi- V.Bakı
   • Məhəbbət dastanlarında tərbiyə məsələləri Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası II . Bakı, 2005, № 2
   • “ Dirsə xan oğlu Buğac xan boyu”nda bəzi adətlərə dair GDU. Elmi xəbərlər.Bakı, “Nurlan”, 2006, № 1
   • “ Kitabi-Dədə Qorqud”da bəzi adət-ənənələr barədə“ Tarix və onun problemləri”. Bakı,2007 № 1
   • Musiqi tariximizdən“Tarix vэ onun problemləri” Bakı, 2007 № 2
   • Bayatılarda maddi mədəniyyət izləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2007 № 2
   • Gəncə şəhəri sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı,2009 №5
   • Gəncəbasar bölgəsində su kultuna dair Gəncə tarixinin aktual problemlərinə dair II elmi-praktik konfransın materialları Gəncə, 2010
   • Nizami yaradıcılığında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri GREM elmi xəbərləri.
   • Nizami yaradıcılığında milli qadın geyimləri GDU. Elmi xəbərlər. 2012, № 1
   • Gəncə şəhərində sənətkarlığın və ticarətin inkişafına dair GDU. Elmi xəbərlər. 2013, № 4
   • XIX-XX əsrin əvvəllərində Gəncəbasar bölgəsi əhalisinin məişət və mədəniyyətinin bəzi etnoqrafik xüsusiyyətləri“ Tarix və onun problemləri”, Bakı,2014, № 1
   • Some ethnoqraphical features of the family life of Ganjabasar reqion (X1X-beqinninq of XX century) European journal of natural history № 1  2014
   • Traditional national dishes of people of Ganjabasar reqion (X!X-beqinninq of XX centuries) Theoretical Applied Science, № 8,
   • Xocalı: tarixi arayış XOCALI SOYQIRIMI (məqalələr toplusu), Bakı,2014
 • Məhəbbət dastanlarında tərbiyə məsələləri TƏDRİS- METODİKİ İŞLƏRİ və etnoqrafiyası II . Bakı, 2005 , № 2
 • “ Dirsə xan oğlu Buğac xan boyu”nda bəzi adətlərə dair GDU. Elmi xəbərlər.Bakı, “Nurlan”, 2006, № 1
 • “ Kitabi-Dədə Qorqud”da bəzi adət-ənənələr barədə“ Tarix və onun problemləri”. Bakı,2007 № 1
 • Musiqi tariximizdən“Tarix vэ onun problemləri” Bakı, 2007 № 2
 • Bayatılarda maddi mədəniyyət izləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2007 № 2
 • Gəncə şəhəri sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı,2009 №5
 • Gəncəbasar bölgəsində su kultuna dair Gəncə tarixinin aktual problemlərinə dair II elmi-praktik konfransın materialları Gəncə, 2010
 • Nizami yaradıcılığında unudulmaqda olan bəzi xalq sənəti sahələri GREM elmi xəbərləri.
 • Nizami yaradıcılığında milli qadın geyimləri GDU. Elmi xəbərlər. 2012, № 1
 • Gəncə şəhərində sənətkarlığın və ticarətin inkişafına dair GDU. Elmi xəbərlər. 2013, № 4
 • XIX-XX əsrin əvvəllərində Gəncəbasar bölgəsi əhalisinin məişət və mədəniyyətinin bəzi etnoqrafik xüsusiyyətləri“ Tarix və onun problemləri”, Bakı,2014, № 1
 • Some ethnoqraphical features of the family life of Ganjabasar reqion (X1X-beqinninq of XX century) European journal of natural history № 1  2014
 • Traditional national dishes of people of Ganjabasar reqion (X!X-beqinninq of XX centuries) Theoretical Applied Science, № 8,
 • Xocalı: tarixi arayış XOCALI SOYQIRIMI (məqalələr toplusu), Bakı,2014
 • Orta əsrlər tarixi ( son orta əsrlər –yeni dövrün başlanğıcı, XVI – XVII əsrin əvvəlləri ) .Metodik vəsait . B., 2006
 • Orta əsrlər tarixi ( son orta əsrlər –yeni dövrün başlanğıcı, XVI – XVII əsrin əvvəlləri ). Fənn proqramı. B., 2008
 • Orta əsrlər tarixi . Dərs vəsaiti. Gəncə, 2012